За нас

 

Сдружение на администрацията в органите на съдебната  власт (САОСВ) е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт. Сдружението е създадено с цел защита на професионални, социални, материални и интелектуални интереси на съдебните служители.

Нашата мисия е да насърчим професионалното развитие на съдебната администрация с оглед намиране на ефективни решения за подобряване на българската съдебната система и укрепване на принципите на върховенство на закона. Една от основните цели на Сдружението е повишаване квалификацията на съдебните служители  в администрацията на органите на съдебната  власт с оглед ефективно подпомагане дейността на органите на съдебната власт и доброто административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Ще работим за ефективен и справедлив начин за определяне на числеността на администрацията чрез създаване на ясни правила за оценка на натовареността на съдебните служители. Смятаме за наложително изготвянето на функционален анализ на дейността по администриране на делата с цел оптимизиране на този процес. Остойностяването на отделните процесуални действия от гледна точка на вложеното в тях време ще позволи реална представа за ресурса, който може да бъде освободен при реорганизация на дейността по администриране на делата. 

Намираме за необходимо да се утвърдят конкретни мерки за преодоляване на свръхнатовареността на някои администрации, като смятаме, че част от тях могат да бъдат и организационни. Преосмислянето на съдебните процедури, дигитализирането им, въвеждането на прости и бързи процедури, реалното въвеждане на алтернативните способи за разрешаване на спорове, материалната и технологична обезпеченост, географските, демографски, социални и икономически показатели в различните региони на страната са все необходими елементи за решаване на въпроса с натовареността, както на отделния служител, така и на администрациите на съдилищата.

Програмата на обученията свързани с администрацията ще се осъвремени и адаптира към променящите се условия в съдебната администрация, като се акцентира върху практическата приложимост на знанията и уменията, които служителите получават.

В тази връзка в програмата на Сдружението е предвидено провеждането на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни в областта на съдебна администрация.

На следващо място ще се работи за развитието на нови и разширяването на съществуващите възможности за провеждане на стажове и обучения в институциите на Европейския съюз и в отделните страни членки. Това ще позволи от една страна натрупване на нови знания и умения, а от друга ще засили обмена на опит и на добри практики между съдебните администрации в рамките на ЕС.

Ще се въведе практика за провеждане на периодични анализи на равнищата на заплащане в администрацията на органите на съдебната власт спрямо еквивалентните сектори и длъжности в частния сектор, като се търсят възможности за финансови стимули и допълнителни алтернативи за развитие в съответствие с конкретните очаквания и потребности на служителите в органите на съдебната власт.

Необходимостта от създаването на ефективна организация работеща за развитието и утвърждаването на авторитета на съдебните служители ни накара да насочим усилията си към разработването на ефикасен и резултатен механизъм за защита интересите на администрацията на органите на съдебната власт.

Предизвикателствата поставени пред Сдружението са комплексни и амбициозни и ще изискват непрекъсната работа и всеотдайност от страна на Управителния съвет и членовете му.

 

              
Александър Николов
                        Председател на УС на САОСВ