Новини

 

Преизбраха с пълно мнозинство Александър Николов за председател на Сдружение на администрация в органите на съдебна власт

Писмо за подкрепа от Председателя на Върховния касационен съд

Встъпителна пресконференция по проект

Служителите в спецсъда и спецпрокуратурата да бъдат преназначени на равностойни длъжности

Помощник-съдии и помощник-прокурори да поемат част от задълженията на магистратите

Доклад на Управителния съвет на САОСВ за периода 2017г. - 2022г.

Покана за свикване на Общо събрание

Приключи изпълнението на Дейност 2

Покана за свикване на Общо събрание на 25.09.2021 г.

Приключи изпълнението на Дейност 1 Проучване на мнението на обществеността - граждани и бизнес и на съдебни служители за работата на ...

Съобщение до членовете на САОСВ

Интервю с Председателя на УС на САОСВ г-н Александър Николов - 05.11.2020г.

Трябва да се намери и осигури разумният баланс от една страна да се ограничи физическото присъствие на хора в съдилищата, а от друга – да се гарантира реално участие на страните и процесуалните им представители по делата

Интервю с Председателя на УС на САОСВ г-н Александър Николов - 29.05.2020г.

Дефицитът на нови квалифицирани и качествени съдебни кадри е вече факт. Действително процесът на усъвършенстване на структурата на съдебната администрация няма да е лек, поради липсата на концептуална яснота в нормативната уредба.

Съобщение за отлагане на Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание

Доклад за Подобряване функционирането на органите на съдебната власт

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт

Промени във вътрешни правила

Интервю с Председателя на УС на САОСВ г-н Александър Николов

"Методи Лалов е предал себе си заради грешни ценности"

Обръщение до народните представители относно обхвата на ЗПКОНПИ

Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) изпрати до Народното събрание позиция, в която настоява съдебните служители да отпаднат от обхвата на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Съобщение за проведено Общо събрание на САОСВ

На 13.04.2019 г. в зала "Тържествена" на Съдебната палата в гр.София се проведе годишното Общо събрание на членовете на САОСВ. Представителство имаха над 700 членове на Сдружението от цялата страна. На събранието беше изслушан и приет финансовия отчет на САОСВ за 2018 г. и одобрен този за 2019 г., бяха приети отчетните доклади за дейността на Управителния и Контролния съвет, представени от Председателя на УС – Александър Николов и г-жа Соня Миткова – член на Контролния съвет.

Служители от Върховен касационен съд участваха в обучение на тема „Етично поведение на съдебния служител“

Лектор бе г-жа Петя Илчева от Административен съд – Перник, която запозна участниците със същността на основни понятия като „етика“, „морал“ и „право“, създаването на приложната етика - етика на съдебния служител, и формирането на професионален морал.
Разгледани бяха общи норми на всекидневно поведение и различните аспекти на взаимодействия и взаимоотношения между съдебните служители. Не се подминаха значими теми като конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение.

Общо събрание на членове на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

На 13  април , събота , от 10.00 часа, в зала „Тържествена“ на Съдебната палата ще проведе Общо събрание на членове на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт при следния дневен ред...

ПИСМО ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УНИФИЦИРАНА РАМКА НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт (ОСВ). Сдружението е създадено с цел прецизиране на законовия статут, повишаване на квалификацията и защитата на професионални, социални, материални и интелектуални интереси на съдебните служители.

ПИСМО ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА САОСВ В СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ

Въвеждането на единни унифицирани правила за работа на АСВ от своя страна ще гарантира по-висока прозрачност и предвидимост на работата на АОСВ и повишаване на общественото доверие в съдебната система.

СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ КАНДИДАТСТВА В ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА САОСВ

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ПИСМО ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ