Новини

 

Покана за свикване на Общо събрание на 25.09.2021 г.

Приключи изпълнението на Дейност 1 Проучване на мнението на обществеността - граждани и бизнес и на съдебни служители за работата на ...

Съобщение до членовете на САОСВ

Интервю с Председателя на УС на САОСВ г-н Александър Николов - 05.11.2020г.

Трябва да се намери и осигури разумният баланс от една страна да се ограничи физическото присъствие на хора в съдилищата, а от друга – да се гарантира реално участие на страните и процесуалните им представители по делата

Интервю с Председателя на УС на САОСВ г-н Александър Николов - 29.05.2020г.

Дефицитът на нови квалифицирани и качествени съдебни кадри е вече факт. Действително процесът на усъвършенстване на структурата на съдебната администрация няма да е лек, поради липсата на концептуална яснота в нормативната уредба.

Съобщение за отлагане на Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание

Доклад за Подобряване функционирането на органите на съдебната власт

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт

Промени във вътрешни правила

Интервю с Председателя на УС на САОСВ г-н Александър Николов

"Методи Лалов е предал себе си заради грешни ценности"

Обръщение до народните представители относно обхвата на ЗПКОНПИ

Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) изпрати до Народното събрание позиция, в която настоява съдебните служители да отпаднат от обхвата на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Съобщение за проведено Общо събрание на САОСВ

На 13.04.2019 г. в зала "Тържествена" на Съдебната палата в гр.София се проведе годишното Общо събрание на членовете на САОСВ. Представителство имаха над 700 членове на Сдружението от цялата страна. На събранието беше изслушан и приет финансовия отчет на САОСВ за 2018 г. и одобрен този за 2019 г., бяха приети отчетните доклади за дейността на Управителния и Контролния съвет, представени от Председателя на УС – Александър Николов и г-жа Соня Миткова – член на Контролния съвет.

Служители от Върховен касационен съд участваха в обучение на тема „Етично поведение на съдебния служител“

Лектор бе г-жа Петя Илчева от Административен съд – Перник, която запозна участниците със същността на основни понятия като „етика“, „морал“ и „право“, създаването на приложната етика - етика на съдебния служител, и формирането на професионален морал.
Разгледани бяха общи норми на всекидневно поведение и различните аспекти на взаимодействия и взаимоотношения между съдебните служители. Не се подминаха значими теми като конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение.

Общо събрание на членове на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

На 13  април , събота , от 10.00 часа, в зала „Тържествена“ на Съдебната палата ще проведе Общо събрание на членове на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт при следния дневен ред...

ПИСМО ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УНИФИЦИРАНА РАМКА НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт (ОСВ). Сдружението е създадено с цел прецизиране на законовия статут, повишаване на квалификацията и защитата на професионални, социални, материални и интелектуални интереси на съдебните служители.

ПИСМО ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА САОСВ В СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ

Въвеждането на единни унифицирани правила за работа на АСВ от своя страна ще гарантира по-висока прозрачност и предвидимост на работата на АОСВ и повишаване на общественото доверие в съдебната система.

СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ КАНДИДАТСТВА В ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА САОСВ

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ПИСМО ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САОСВ

ИНТЕРВЮ С АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ В ПРАВЕН СВЯТ

САОСВ Е ПРИЕТО ЗА ЧЛЕН НА ГРАЖДАНСКОТО СДРУЖЕНИЕ КЪМ ВСС

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ САОСВ

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СЕКЦИИ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!