ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САОСВ

 

Уважаеми колеги,


Благодаря на всички ви за присъствието на първото Общо събрание на Сдружение на администрацията в ОСВ, което обединява служителите на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, Инспектората към Висшия съдебен съвет и ОСВ.Гордея се с факта, че учредители на сдружението са хора, притежаващи богата експертиза и безспорни качества. Всички ние като учредители на сдружението сме водени освен от своите знания и умения, от убеждението, че всички сме имали нужда да работим заедно за постигане на общите ни цели. До скоро това сдружение не съществуваше.Но за да стане факт, обединихме усилията си , за да го регистрираме и приемем основни документи, върху които да изградим добра основа за развитие и изпълним заложените цели.Сега сдружението е факт и то си е поставило определени цели. И на първо място нашата цел е да се осигурим защита на професионалните, социалните, материалните и интелектуалните интереси на съдебните служители. Създаване на ясни правила за работа на администрацията; укрепване върховенството на закона; подобряване на средата на работа, отстояване престижа на професията.Тези цели могат да се постигнат единствено ако сме заедно. Всички ние сме значим фактор за постигане на тази ефективна съдебна реформа касаеща администрацията в ОСВ.Но за да бъдем полезни като капацитет, ние трябва да сме на първо място мотивирани; трябва да имаме среда, към която бързо и качествено да се адаптираме; среда, която да ни дава възможност за широк кръг контакти и да стимулира професионалното ни развитие. Ето защо сдружението ще положи усилия именно за повишаване на нивото на мотивация на служителите, за насърчаване на креативността, иновативността и непрестанният им стремеж към развитие. Уверявам ви, че управителният съвет на сдружението има ясна представа за посоката на развитието му. И ако целим, да защитим и подобрим правата и интересите ви в сферата на трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасните условия на труд, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация, това ще върви ръка за ръка с нуждите на съответния служител и пълната информираност за работата, от която всички сме част.Не обещаваме чудеса!Това, към което ще се стремим, е всички вие да получите знанията/позициите, към които се стремите. И това да се извършва при ясни правила и с помощта на професионалисти. Това, към което ще се стремим, е всички да сте защитени при упражняване на своята дейност, както и да ви се осигури добро жизнено равнище, безопасни условия на труд, добро подпомагане, осигуряване на високо равнище, добра професионална реализация. Защото искаме да сме фактор по създаване и приемане на законопроекти; да сме фактор при осигуряване на експертна помощ за отстраняване на празноти и противоречия в нормативната уредба; да сме фактор при изготвяне на ефективни правила за дейност на съдебната система. Това ще даде увереност в законосъобразността на актовете и ще допринесе за повишаване на доверието в обществото.Справедливите и законни актове са в основата на правовата държавата, и ние претендираме да сме фактор за създаването им.В заключение бих обобщил, че нашата основна цел е да създадем среда, в която да функционират ясни политики и правила по важните за хората въпроси. Да спомогнем чрез експертна помощ да има добре функционираща система за разпознаване и възнаграждаване на доброто трудово изпълнение, да осигурим на своите членове допълнителни социални придобивки и услуги, да насърчим в нашите членове да проявяват гражданско поведение – да участват в решаването на значими обществени проблеми; да се ангажират с полезни каузи.
Знам, че ще е трудно, но знам и че ще успеем.
Защото сме заедно и ще работим заедно. 
А най добрият начин да докажеш своята правота не са думите, а делата.

 

 

Александър Николов
Председател на УС на САОСВ