Общо събрание на членове на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 13  април , събота , от 10.00 часа, в зала „Тържествена“ на Съдебната палата ще проведе Общо събрание на членове на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт при следния дневен ред:

 

1.    Разглеждане и приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2018 г., както и изслушване на доклад относно взетите решения от Управителния съвет;


2.    Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.


3.    Промени в устава на Сдружението;


4.    Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.;


5.    Промяна на числеността на Управителния съвет и кадрови промени;


6.    Структурни промени – закриване и създаване на нови помощни органи;


7.    Представяне на актуализиран Стратегически и Оперативен план на Сдружението;


8.    Обсъждане и приемане на бюджета на Сдружението за 2019 г.;


9.    Други.

 

Поканват се всички членове да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Сдружението обединява служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към ВСС, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт за издигане на техния авторитет и за утвърждаване престижа на съдебната система като цяло.