ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на „Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт”, фирмено дело № 84/2017 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане”, ул. „Позитано” № 22, БУЛСТАТ: 177122249, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 5 от устава на Сдружението свиква Общо събрание на членове на Сдружението на 31.03.2018 г. в 10:00 часа, в в УБ на ВАС и УБ и ПБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2017 г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2017 г.; 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.; 

4. Обсъждане и приемане на бюджета на Сдружението за 2018 г.;    

5. Други.