ПИСМО ДО НИП ОТНОСНО ПОДГОТОВКА НА КАТАЛОГ С ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА НИП