Изследвания и анализи

 

САОСВ е бенефициент по проект № BG05SFOP001-3.003-0118

Интегрирано пособие за цялостно управление на качеството в съдилищата - CAF JUSTICE BG 2018

Анализ на съдържанието и формата на отчетите за дейността на съдебните институции и практиките за комуникация с обществото

Сравнителни изследвания и анализ за приложимост на добри чужди практики за управление на качеството в съдебната система

НАРЪЧНИК АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

АНАЛИЗ ОБУЧЕНИЯ

СБОРНИК ДОБРИ ПРАКТИКИ

НАРЪЧНИК МЕДИИ

ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВАС

ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ ВАС

АНАЛИЗ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА