Позиции и становища

 

СТАНОВИЩЕ ПО ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ДО ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

СТАНОВИЕЩЕ ПО ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

СТАНОВИЕЩЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗСВ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗСВ СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ

ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ЗСВ СЪДЕБНИ И ПРОКУРОСРСКИ ПОМОЩНИЦИ

Доклад за Подобряване функционирането на органите на съдебната власт

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт

Становище относно обхвата на ЗПКОНПИ

Становище относно ПАС и КДАС

Становище за методиката на атестиране

Становище за деловодните книги в административните съдилища

Становище до Конституционен съд

Становище за бюджета на съдебната власт спрямо служители

Становище ЗПКОНПИ

Становище относно обхвата на ЗПКОНПИ

 

Становище за унифицирана рамка на работата на съдебната администрация

ПИСМО ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Становище до Министерство на правосъдието

Въпроси до НС към кандидат членовете на ВСС

Становище относно промени в проект на ПАС

Становище ЗСВ

СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ОТНОСНО СТАТУТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ОТНОСНО ЗПКОНПИ

СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИИТЕ ПО "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ" И "СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ"