Становище относно промени в проект на ПАС

 

Считаме, че с публикувания на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Проект на Правилник на администрацията на съдилищата не са обхванати в пълнота възможностите за допълване на регламентацията в задълженията на администрацията в съдилищата, с оглед различните функции на служителите в различните съдилища и разликите в документооборота по различните видове дела. Предложените промени не запълват празнотите в регламентацията на функционалните характеристики на звената в администрацията на съдилищата, както и организацията на работа в тях.