СРЕЩА - ДИСКУСИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА САОСВ - Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

 

Организационна секция на САОСВ гр. Плевен проведе среща - дискусия с Председателя на Управителния съвет на САОСВ - Г-н Александър Николов.
Събитието се проведе в периода 08.06.2018г. - 10.06.2018г. в Учебен център на Върховен касационен съд в с. Лозенец, община Царево.
По време на срещата - дискусия бяха обсъдени актуални въпроси относно Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните) и възникналите задължения на съдебните служители във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за попълване и подаване на декларации пред органа по назначаването.
Г-н Николов запозна подробно присъстващите съдебни служители с основните насоки в защитата на личните данни и задълженията им, произлизащи от ЗПКОНПИ."