ИНТЕРВЮ С АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

Г-н Николов, наскоро беше учредено „Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт“, на което сте председател. Какви са целите на сдружението и кое наложи създаването му точно сега? 


Сдружение на администрацията в органите на съдебната  власт (САОСВ) е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща съдебните служители в България. Сдружението е създадено с цел защита на професионални, социални, материални и интелектуални интереси на съдебните служители, като спомага за осигуряване на развитие, подкрепа и професионално утвърждаване и отстояване на престижа на българската съдебна система. Нашата мисия е да насърчим професионалното развитие на съдебната администрация, като допринесем за укрепване на принципите на правовата държава. Целта ни е експертно да спомогнем за намиране на ефективни решения за подобряване на българската съдебната система и укрепване на принципите на върховенство на закона. Чрез натрупаната експертиза на членовете му се надяваме да намерим успешни механизми за вярна оценка на съдебната система, ефективно съдействие с централната и местната власт, въвеждане на успешни политики, което в крайна сметка ще даде нов облик на цялата система. В общественото пространство за съжаление се ширят немалко негативни настроения към съдебната система. Най-вероятно някои от тях имат своя обективна предистория. Не може да се отрече, че съществуват и лоши практики, но те не бива да хвърлят сянка върху цялата гилдия. Защото в съдебната система работят много честни хора, които не заслужават да бъдат хулени. И, уверявам ви, те са мнозинство. Именно тях искаме да защитим, да издигнем авторитета им на ново ниво, като повишим квалификацията им и потърсим път към еднинност на гилдията.Обществото изисква пълна прозрачност, отчетност и публичен контрол върху дейността на институциите, ефективност и качество на предоставяните услуги и защита на обществените интереси. Сдружението е създадено именно за да отговори на тези очаквания и да подпомага процеса по подобряване на работата на институциите и „обръщането“ им с лице към гражданите. Необходимо е активно участие на авторитети от юридическата общност и практици от съдебната система, с които да се консултира „фината настройка“ на правната рамка, включително и фината настройка към завареното право на общностните норми, използвани от администрацията. Трябва да убедим обществото, че на служителя в администрацията не трябва да се гледа като на чиновник, а като един активен, деен и пълноценен член от веригата държава – общество.

Звучи чудесно, но и почти невъзможно. Без чувствително увеличаване на административния капацитет това на практика не може да се получи. Какви мерки считате, че следва да бъдат въведени в тази посока?


Много са нещата, които могат и трябва бъдат направени. За да може администрацията – съдебна, централна и местна, да отговори адекватно на очакванията и потребностите на гражданите и бизнеса, тя следва да разполага с мотивирани служители, които се отличават със своя професионализъм и експертност. Но за това е необходимо да се извършат реформи в областта на политиката по управление на човешките ресурси в администрацията, за подобряване на нейната ефективност и ефикасност, като се постави акцент върху разширяване на възможностите за кариерно развитие и придобиването на нови знания и умения, които ще помогнат на служителите да изпълняват по-добре своите функции. В резултат от идентифицирането на нуждата от човешки ресурси по-добре ще могат да се планират необходимите обучения в администрацията в органите на съдебната власт, а подборът на нови служители ще се насочи към тези сфери, в които има или се очаква да възникне недостиг от специалисти. Важно е да се създаде ефективно взаимодействие с университетите, които с оглед на очакваните потребности да регулират условията за прием и числеността на съответните специалности. Така ще се избегне опасността от концентриране на прекалено голям брой студенти в специалности, които впоследствие не предлагат добри възможности за практическа реализация, докато администрацията изпитва остра нужда от специалисти в сфери, които не са достатъчно добре застъпени в академичната програма. Ще се създадат тесни контакти с преподаватели от висшите училища, които да насочват най-добрите си студенти към работа в публичната сфера, като им предложат реални възможности за работа или стаж в администрацията. Методите за подбор следва да се модернизират и усъвършенстват, така че да се гарантира наемането на най-подходящите и квалифицирани кандидати. От една страна, конкурсната процедура ще бъде ускорена и облекчена, а от друга, ще се разшири приложното й поле при назначаването на служители в администрацията, така че да се ограничат значително случаите, в които тя се заобикаля. 
За специалисти, които тепърва навлизат в администрацията, е необходимо да се създадат подходящи условия, които да им позволят бързо и ефективно да се приспособят към новата за тях работна среда и да натрупат опит. С оглед на това ще се създадат специални менторски, наставнически и коучинг програми, при които по-опитните им колеги ще могат да им предадат част от своите знания и умения. По този начин ще се подобри приемствеността в работата на администрацията, ще се улесни навлизането на младите служители и ще се способства тяхното развитие. Необходимо е да се внедрят адекватни стимули за по-опитните служители да участват в подобни програми. 
Сред основните цели на САОСВ ще бъде да вдъхнови служителите за работа в съдебната администрация, да допринесе за по-бързото им адаптиране, да обогати познанията им, да разшири контактите им и да стимулира професионалното им развитие. Необходимо е да се поддържа високо ниво на мотивация на служителите, както и да се насърчава тяхната креативност, иновативност и непрестанният стремеж към развитие. С оглед на това предвиждаме да разработим практически приложими механизми за измерване на нивото на мотивация на съдебните служители, както и ефективни инструменти, с които може да се въздейства за нейното повишаване. Тези механизми биха могли впоследствие да се ползват и от органи на изпълнителната власт. В допълнение е необходимо да се повиши конкурентоспособността на държавата като работодател, като считаме, че следва да се въведе практика за провеждане на периодични анализи на равнищата на заплащане в администрацията спрямо еквивалентните сектори и длъжности в частния сектор. Освен възможностите за финансови стимули за по-квалифицираните служители, е необходимо да се предоставят допълнителни алтернативи за развитие, с ясна кариерна пътека, която да бъде в съответствие с конкретните им очаквания, потребности и възможности. И разбира се, необходимо е да бъдат създадени условия за непрекъснато повишаване на знанията, уменията и квалификациите на служителите чрез специализирани и практически насочени обучения. Но за да не бъда разбран погрешно, ще допълня: стимулите и възможностите за развитие да вървят ръка за ръка с ефективността от работата. Така че ще работим и за определяне на ясни, конкретни и обективни измерители на работата на всеки отделен човек в системата.

С кои инициативи смятате да стартира новоучреденото сдружение?


Този въпрос е изключително важен. Целите ни са насочени към няколко основни сфери. На първо място бих поставил необходимостта от активно участие на всички неправителствени организации в реалното създаване на политики. За да се постигне това, от ключово значение е създаването на ясни и справедливи правила за работата на неправителствения сектор, който да бъде предпочитан и успешен партньор на администрацията. Вярвам, че за постигане на тази цел основна роля имат именно професионалните сдружения, каквото е и САОСВ. На второ място е необходимо подобряване в работата на администрацията отново с помощта именно на професионални сдружения и неправителствени организации. За съжаление е факт, че броят на жалбите на граждани от недобрата работа на администрацията е значителен. Българската администрация не е снабдена с правен инструментариум, за да реагира на претенции на гражданите към общите административни актове, без да е необходимо те да бъдат атакувани по съдебен път. Като цяло липсва механизъм, позволяващ от многото идентични случаи и сигнали да се правят обобщени изводи и да се предприемат конкретни действия за подобряване на управлението. Натрупаният опит и експертиза също не са обобщени така, че да бъдат използвани на практика. Като цяло не се налагат санкции за действия или бездействия на служителите, с които се нанасят вреди или накърняват законните права на гражданите. Някои институции са се отдалечили от решаването на проблемите на хората, което е причина все повече граждани да търсят защита на своя законен интерес пред български или международни съдилища. Това, разбира се, освен че наслагва все повече недоверие в институциите, води и до заплащане на значителни суми по загубени от държавата дела. Същото се отнася и до реакциите на администрацията на критични публикации в средствата за масова информация, които следва да получат отговор и решение. Тук стигаме до една друга основополагаща задача, която трябва да решим - подобряване на сътрудничеството между администрацията, неправителствения сектор и медиите, които са основният посредник между управлението и гражданите.   Независимо, че почти във всяка администрация има служители, които отговарят за връзките с обществеността, съдържанието на немалка част от медийните публикации нямат необходимата дълбочина  и не е в състояние да инициира публична дискусия по общественозначими въпроси. Работата с медиите и адекватното отношение на администрацията към средствата за масова информация е от ключово значение за подобряване на общия климат на доверие в обществото. Липсата на информация по конкретните политики и законопроекти или пък неправилното им интерпретиране води до неразбиране на някои инициативи, до липса на градивни дискусии, в които да се чуе гласът на гражданите и бизнеса и в крайна сметка увеличава пропастта между държавата в лицето на администрацията и българските граждани. Само чрез ефективно сътрудничество между администрацията, неправителствения сектор и медиите може реално да се подобри средата, което ще увеличи доверието в правовата ни държава.


Защо търсите път за решаване на проблемите чрез неправителствена организация? 


Един от най-важните елементи на устойчивата институционална среда и добро управление са ефективно работещите структури на гражданското общество. Неправителствените организации напоследък също се превърнаха в мръсна дума. На подсъзнателно ниво те се свързват с прокарване на определени интереси, усвояване на някакви пари, хибридна война и какво ли не още. И тук отново ще се повторя: изолираните негативни примери не бива да стават повод за очерняне на една добра инициатива. Основен проблем е, че в дадени сфери представителите на НПО са твърде многобройни и комуникацията с тях, а и между тях самите се затруднява. Трябва да бъде създаден етичен кодекс и да бъдат въведени изисквания за представителност, особено когато става въпрос за професионални организации. В България има нужда от цялостен анализ на дейностите, които могат да се делегират на неправителствените организации. Необходимо е осъществяването на релевантни анализи на европейски опит и практики в тази област, които да послужат за основа на последователна политика. Трябва много точно да се очертаят обществените услуги, които могат да се предоставят от НПО, което ще спомогне тези организации да работят по-добре в полза на обществото, при избягване на конфликт на интереси и подмяна на идеалната им същност. Създаване на нормативни предпоставки за устойчиво финансиране на неправителствени организации от публични фондове, специално за нуждите на консултативното участие при разработването, изпълнението и мониторинга на публичните политики, както и провеждане на съвместни инициативи между институциите и НПО за мониторинг на изпълнението на политики са ключови фактори за подобряване на работата.


За финал един много практичен въпрос: Често критикуван нормативен акт, влияещ върху политиката на администрацията по отношение на бизнеса е Законът за обществените поръчки. Как бихте могли да съдействате за преодоляване на проблемите в прилагането му?


Въпреки честите изменения този акт и досега не отговаря на ключови въпроси, свързани с прозрачност на процедурите, намаляване на формалните за сметка на качествените изисквания и критерии, стриктна отчетност и контрол. Следва активно да се работи върху подобряване на административния капацитет за възлагане на обществени поръчки. Все още липсва достатъчна съдебна практика по редакцията на ЗОП, влязла в сила през месец април 2016 г. Ще настояваме да се направи качествен анализ на идентифицираните слабости с участието на всички заинтересовани страни – администрация, бизнес, неправителствен сектор, като се предложат конкретни промени, които да облекчат работата и да подобрят правилата. Знаете ли, ако разнищим проблема в дълбочина и чуем позицията на всички страни, може да се окаже, че обществените поръчки реално оскъпяват някои услуги, правят изпълнението на дейностите по-некачествено, превръщат се в непреодолимо препятствие за голяма част от малкия и среден бизнес. Тогава какъв е смисълът от тях? С това, разбира се, не отричам, че се направи много, за да се облекчат процедурите, положиха се усилия да се изработят по-простички правила, даде се възможност да се подават документи по електронен път и т.н., и т.н. Положиха се много усилия, но видимо резултатът не е този, който се очакваше. Недоволството и съпротивата към ЗОП са много големи, така че инициирането на промени в този закон ще бъдат истинско предизвикателство пред нашето сдружение. Бих стигнал дори и малко по-далеч – ако някои европейски практики не са добри за България, макар и да са продиктувани от конкретни регламенти, защо да не поискаме дерогация или право на особен статут?