ОБУЧЕНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

Националният институт на правосъдието организира присъствени
обучения по английски и френски език за магистрати и съдебни служители

В изпълнение на проект "Иновативни продукти и услуги в обучението,
предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление”,
Националният институт на правосъдието стартира дейност „Провеждане на чуждоезикови
обучения по английски език и френски език”. Предстои осъществяването на следните
обучения:
• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2
(самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;
• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 (свободно
владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;
• Присъствени специализирани езикови курсове по английски и френски език по
юридическа терминология с продължителност 36 учебни часа.
Допълнително НИП ще предложи и електронен дистанционен вариант на
обученията по английски и френски език за нива по общ език В1, В2 и С1.
Присъствените езикови обучения са планирани да започнат в периода 1 – 14
май 2018 г.
Кандидатите за участие в присъствените обучения следва да попълнят електронна
заявка, съдържаща и входящ тест за установяване нива по английски и френски език от В1
до С1 съгласно Европейската референтна езикова рамка, в срок до 30 март 2018 г., петък,
17,30 ч. Регистрационната форма и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:
https://goo.gl/forms/8wQyVpQaKo8q9GOi2
Повече информация за дейността можете да откриете на интернет странизата на
НИП, в раздел „Проект по ОПДУ 2017”, подраздел „Чуждоезиково обучение”.