СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СЪДИЛИЩАТА

 

Считаме, че с публикувания на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Проект на Правилник на администрацията на съдилищата не са обхванати в пълнота възможностите за допълване на регламентацията в задълженията на администрацията в съдилищата, с оглед различните функции на служителите в различните съдилища и разликите в документооборота по различните видове дела. Предложените промени не запълват празнотите в регламентацията на функционалните характеристики на звената в администрацията на съдилищата, както и организацията на работа в тях.В административните съдилища в България беше внедрена Единна деловодна информационна система /ЕДИС/, която обединява документооборота на всички административни съдилища в единна система с пряк достъп до базата данни на ВАС, като по този начин се цели стандартизиране на процесите в деловодството на административните съдилища. Уеднаквяването на работата на администрацията на административните съдилища, посредством детайлизиране на регламентацията в ПАС е крайно необходимо за правилното функциониране на ЕДИС и постигането на целите заложени при създаването й. Отделно от посоченото, такава една детайлна регламентация на функционалните задължения на различните администрации в различните съдилища ще спомогне за развитие, интегриране и оптимизиране на кадровия потенциал в съдилищата, за постигане на максимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване. Това би улеснило гражданите, организациите и техните представители и би било гарант за прозрачност, отчетност, предвидимост и публичност. Отделно от посоченото някои от предложените текстове не са актуални и съобразени с действащата правната регламентация, налице са несъответствия и празноти при разписване на правилата за работа на администрацията в съдилищата. Конкретните забележки, констатирани пропуски и предложения са описани по-долу.
1. На първо място в проекта  на ПАС следва да бъдат отразени  измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ):
- трябва да се използва понятието „щатно разписание“, а не „длъжностно разписание“, съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 11 от ЗСВ. Удачно би било да се определи и съдържанието на този документ – в него да са посочени всички длъжности, принадлежността им към административни звена или на пряко подчинение на ръководителя на съда, както и числеността на персонала (щатни бройки) за всяка длъжност.
- в чл. 19 следва да се отрази разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 11 от ЗСВ относно щатното разписание.
- трябва да се прецизират отговорностите на съдебния администратор съобразно чл. 357, ал. 7 ЗСВ.
- отговорностите на съдебните помощници трябва да се съобразят с чл. 246а ЗСВ.
2. Нормата на чл.4, ал. 2 от Проекта, регламентираща изискванията за образователен ценз, на които следва да отговаря лицето, кандидатстващо или заемащо длъжност „съдебен администратор” е дискриминационна. Поставянето на изискване за образователен ценз - висше образование от конкретна специалност за заемането на тази длъжност  и същевременно, обстоятелството, че в редица органи на съдебната власт е предвидено изпълнение на присъщите й функции да се вменява на лицето, изпълняващо длъжността административен секретар, а към последната са поставени значително по-ниски изисквания за образователен ценз /бакалавърска степен, независимо в коя  сфера или специалност-чл. 9, ал.2/, би довело до практики, водещи до неравно третиране на лица в сходно положение и същевременно няма да се постигне търсения резултат. От друга страна е налице неравнопоставеност в изискванията за заемане на длъжността съдебен администратор в ПАПРБ и ПАС, което е израз на дискриминационно отношение по признак образование на едни и същи служители с идентични длъжностни и функционални характеристики.
3. В чл. 8, ал. 3 от проекта на ПАС съобразно изискванията на чл. 20, ал. 4 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗККИ) изрично е посочено, че служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на административния ръководител на съда.  Причисляването на служителя по сигурността на информацията към специализираната администрация, съгласно чл. 16, ал. 2, т. 7 от ПАС е в противоречие с цитираните разпоредби. По отношение на служителя по сигурността на информацията следва да бъдат разписани конкретни функции, а не бланкетно да се посочва (чл. 8, ал. 1), че се изпълняват дейностите съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.  Освен това, съгласно разпоредбата на чл. 23 от ЗЗКИ, служителят по сигурността на информация може да се подпомага от административни звена по сигурността, като в проекта на ПАС е посочена „Регистратура за класифицирана информация“, като част от специализираната администрация (чл. 16, ал. 2, т. 1 и част четвърта, глава шеста от проекта на ПАС), но никъде не е изрично посочено,  че това звено подпомага служителя по сигурността на информацията и се ръководи от него. Административните звена по сигурността („Регистратура за класифицирана информация“) следва да са подчинени на служителя по сигурността на информацията, а не да бъдат отнасяни към специализираната администрация, т.е. да бъдат подчинени на съдебния администратор/административния секретар.
4. Необходимо е ясно да се определи подчинеността на съдебните помощници. Съгласно разпоредбата на чл. 246, ал. 1 от Закона за съдебната власт те се назначават от административния ръководител, а според разпоредбата на чл. 246а съдебните помощници подпомагат съдиите, административните ръководители и техните заместници. В проекта на ПАС статутът и функциите на съдебните помощници са уредени в Част втора, Глава четвърта, касаеща служителите на пряко подчинение, но в чл. 16, ал. 2, т. 8 от ПАС съдебните помощници са включени в специализираната администрация, чиито функции и организация на работата са регламентирани в Част четвърта от ПАС. 
5. Съгласно чл. 1 от проекта на ПАС с него следва да бъдат уредени функционалните характеристики на звената в администрацията на съдилищата. В ПАС не са регламентирани  функциите на служба „Съдебни секретари“ и на служба „Съдебно деловодство“, а са разписани отговорностите на съдебния секретар и на съдебния деловодител.
6. В проекта на ПАС не са уредени функции на администрацията, които да подпомагат осъществяването на правомощията на административния ръководител, регламентирани в специални закони:
• във връзка със системата за финансово управление и контрол в ПАС единствената изрична разпоредба е свързана със спазването на процедурните правила към СФУК относно счетоводния архив – чл. 20, т. 11.
• липсват функции, свързани с осигуряване на пожарната безопасност.
• липсват функции, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.
• отсъстват изрични разпоредби, свързани с отговорността за мрежовата и информационната сигурност и за мониторинг на събитията и инцидентите, настъпили в използваните информационни системи.
• нито един служител на пряко подчинение или основно звено нямат съгласно ПАС функции във връзка с обществените поръчки.
• не е ясно от кого се изпълняват функции, свързани с процесуалното представителство на съда.
7. В проекта на ПАС на няколко места не е изписано правилно наименованието на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата – например, чл. 136, т. 6 и чл. 170, ал. 4.
8. В част пета, глава двадесет и втора „Атестиране и повишаване в ранг“ са допуснати редица противоречия и неясноти, например:
• не става ясно дали атестирането на служителите е равнозначно на оценяване на изпълнението на длъжността и ако това е така, защо няма изрична разпоредба, в която ясно да се посочи, че атестирането на съдебните служители се извършва чрез оценяване на изпълнението на длъжността;
• изпълнението на работния план не носи точки на служителите и поради това не оказва влияние при определянето на оценките (чл. 166 от проекта на ПАС).
9. В предложения проект не се съдържа уредба на въпросите относно:
• Определяне на съдебните заседатели по наказателните дела – прилагане на чл. 72 ал. 2 от ЗСВ (в сила от 9.08.2016 г.). За всяко дело, подлежащо на разглеждане от съдебен състав включващ съдебни заседатели, се определят основни и резервни съдебни заседатели на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Кой ги определя, как се уведомяват, как „отказват” и т. н. 
• Осигуряване на информация за събитията и обектите в Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Органите и институциите, чиито автоматизирани информационни системи се свързват с ЕИСПП, са длъжни да осигуряват информацията, необходима за функционирането на тази система (чл. 378 ал. 5 ЗСВ). Обработването на информацията за събитията и обектите в ЕИСПП не е регламентирана в предложения проект, дори и за влезлите в сила актове.
10. Във връзка с въпросите от ограничената оценка на въздействието (т. 11), публикувана заедно с проекта на ПАС, считаме че:
1. проектът на ПАС не съответства на относимата законова уредба;
2. въведените с проекта на ПАС правила, регламентиращи звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работата в администрацията на органите на съдебната власт, длъжностното (щатното) разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за провеждане на конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител и органите по назначаването им не са в необходимата степен детайлни и разбираеми.Правилникът за администрацията в съдилищата следва да бъде подобрен и преосмислен, доколкото в някои случаи не се държи сметка за спецификите на съответните съдебни райони, различните съдилища, законодателни промени и възможностите на новите технологии. Отделно от това в по-голямата си част разпоредбите на предложения Проект са идентични с тези на отменения ПАС, не са взети предвид измененията в Закона за съдебната власт, не са съобразени с Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, както и с въвеждането на електронното правосъдие. Съществуват редица неточности, празноти и несъответствия, които следва да бъдат коригирани и актуализирани съобразно действащата правна уредба.