Становища

 

ПИСМО ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ПИСМО ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА САОСВ В СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ

ВЪПРОСИ, КОИТО ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ ЗА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СЪДИЛИЩАТА

Считаме, че с публикувания на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Проект на Правилник на администрацията на съдилищата не са обхванати в пълнота възможностите за допълване на регламентацията в задълженията на администрацията в съдилищата, с оглед различните функции на служителите в различните съдилища и разликите в документооборота по различните видове дела. Предложените промени не запълват празнотите в регламентацията на функционалните характеристики на звената в администрацията на съдилищата, както и организацията на работа в тях.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт /САОСВ/ обединява служителите в органите на съдебната власт, в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието.