Обучения

 
Служителите в органите на съдебната власт са призвани да обезпечават най – сложния процес в осъществяването на държавната власт - правораздавателния. В този смисъл знанията, уменията и опитът, които съдебните служители притежават са едни от най – ценните активи, с които съдебната система разполага. Динамиката на обществените отношения в органите на съдебната власт, както и честите законодателни промени в нормативната уредба обаче налагат необходимостта от непрекъснато повишаване и надграждане на професионалната квалификация на съдебните служители.
В тази връзка САОСВ активно ще подпомага и ще съдейства на своите членове да отговорят на високите изисквания, които обществото поставя към тяхната професионална компетентност и квалификация, с което фигурата на съдебния служител да се утвърди като олицетворение и еталон за качествена администрация, притежаваща висок професионализъм и експертиза.
Конкретните мерки, които се предвиждат са следните:
Изграждане на система за непрекъснато идентифициране на потребностите от обучение в рамките на отделните органи на съдебната власт. 
Създаване на подходящи условия пред организационните секции за организиране на обучения (осигуряване на лектори; зали; техническо оборудване; учебни материалите за участниците; транспорт и нощувки за участниците, когато обучението се провежда извън населеното място на организатора и т.н)
Разработване на ефективна система за оценка на качеството на всеки обучителен курс.