Оперативен план

 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2017 ГОДИНА

 

Оперативният план на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт за 2017 г. е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт за периода 2017 г. – 2020 г. и дефинира конкретните дейности, отговорните лица и срокове за изпълнение.


В Оперативния план са изведени основните приоритети, структурирани спрямо Стратегическите цели на Сдружението.


Стратегическа цел 1: Осигуряване на експертна помощ за идентифициране, разработване и прилагане на ефективни решения за подобряване на българската съдебната система и укрепване на принципите на върховенство на закона.

Вижте целия оперативен план в прикачения файл.