Устав на "Сдружение на администрация в органите на съдебната власт"

 

УСТАВ НА „СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”

ГЛАВА ПЪРВА

СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА,
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

          СТАТУТ

 Чл. 1.(1) Този устав регламентира правния статут на „Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт” (наричано по-нататък за краткост “Сдружението”) като сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

          (2) Сдружението е доброволно, независимо, неполитическо и нерелигиозно сдружение, което обединява своите членове на доброволни начала за извършване на дейността и постигането на целите, посочени по-долу в настоящия устав.

          (3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. Сдружението не гговаря за задълженията на своите членове.

          (4) Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

          НАИМЕНОВАНИЕ

          Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт”. На латиница наименованието на Сдружението ще се изписва по следния начин: „Association of the administration in the bodies of the judiciary ”.

          (2) /изм. c решение на ОС от 13.04.2019 г./ Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа наименованието, седалището, адреса на управление, както и данните за неговата регистрация, включително ЕИК.

          (3) Сдружението има свои собствени символи и емблема.

          СЕДАЛИЩЕ

        Чл. 3. /изм. с решение на ОС от 31.01.2017 г./ Седалището на Сдружението е гр. София.

 

Вижте целият Устав в прикачения файл.