Устав на "Сдружение на администрация в органите на съдебната власт"

 


ГЛАВА ПЪРВА
СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

  •  СТАТУТ

Чл. 1. (1) Този устав регламентира правния статут на „Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт” (наричано по-нататък за краткост “Сдружението”) като сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението е доброволно, независимо, неполитическо и нерелигиозно сдружение, което обединява своите членове на доброволни начала за извършване на дейността и постигането на целите, посочени по-долу в настоящия устав.
(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове.
(4) Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

 

  •  НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт”. На латиница наименованието на Сдружението ще се изписва по следния начин: „Association of the administration in the bodies of the judiciary”.
(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа наименованието, седалището, адреса на управление, както и данните за неговата регистрация, включително БУЛСТАТ номер.
(3) Сдружението има свои собствени символи и емблема.

 

  •  СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. /изм. с решение на ОС от 31.01.2017 г./ Седалището на Сдружението е гр. София.