Правна рамка

 

Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на писмено заявление  и декларация от кандидата, в която декларира че:
 

  • приема устава и целите на Сдружението;отговаря на изискванията на чл. 10 от Устава;
     
  • заема длъжност в съответна администрация по чл. 10, ал. 1, т. 1 – посочвайки конкретната длъжност и орган.

     

Молбата за членство се адресира до Управителния съвет на Сдружението и се подава чрез председателя на съответната организационна секция към администрацията на органа, в която кандидатът работи.

 

До създаването на организационни секции, молбите се подават директно до Управителния съвет. Молбата следва да съдържа: три имена, ЕГН и  адрес Членуването в Сдружението е доброволно.

 

Членове могат да бъдат български дееспособни физически лица, които:са действащи служители в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт;са готови да съдействат за изпълнение на основните цели на Сдружението;приемат и спазват Устава на Сдружението.