Партньори

 

Меморандум с Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Усъвършенстване на учебния процес с оглед съществуващите различия между теория и практика.
2. Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозните потребности на администрацията в органите на съдебната власт.
3. Повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на съдебната система.
4. Повишаване на нивото на административно обслужване спрямо гражданите и юридическите лица.
 

Меморандум с Нов български университет

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Усъвършенстване на учебния процес с оглед съществуващите различия между теория и практика.

2. Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозните потребности на администрацията в органите на съдебната власт.

3. Новишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на съдебната система.

4. Повишаване на нивото на административно обслужване спрямо гражданите и юридическите лица.

Меморандум с Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1.  Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозните потребности на администрацията в органите на съдебната власт.
2.  Повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на съдебната система.
3.  Повишаване на нивото на административно обслужване спрямо гражданите и юридическите лица.

Меморандум с Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Усъвършенстване на учебния процес с оглед съществуващите различия между теория и практика.
2. Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозните потребности на администрацията в органите на съдебната власт.
3. Повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на съдебната система.
4. Повишаване на нивото на административно обслужване спрямо гражданите и юридическите лица.

Меморандум с Юридическия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозните потребности на администрацията в органите на съдебната власт.
2. Повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на съдебната система.
3. Повишаване на нивото на административно обслужване спрямо гражданите и юридическите лица.

Меморандум с Институт за държавата и правото при Българска академия на науките

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Усъвършенстване на учебния процес с оглед съществуващите различия между теория и практика
2. Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозните потребности на администрацията в органите на съдебната власт
3. Повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на съдебната система.
4. Повишаване на нивото на административно обслужване на гражданите и юридическите лица

Меморандум с Център за юридически науки на Бургаския свободен университет

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Усъвършенстване на учебния процес с оглед съществуващите различия между теория и практика.
2. Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозните потребности на администрацията в органите на съдебната власт.
3. Повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на съдебната система.
4. Повишаване на нивото на административно обслужване спрямо гражданите и юридическите лица.

Меморандум с “Национално сдружение на експертите по обществени поръчки"

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Издигане на авторитета и престижа на магистратите и служителите в администрациите на съдебната система;
2. Защита на професионалните права и създаване на гаранции за независимостта на магистратите и служителите в администрациите на съдебната система;
3. Повишаване на професионалната квалификация на магистратите и служителите в администрацията на съдебната система;
4. Повишаване на нивото на административно обслужване спрямо гражданите и юридическите лица.

Меморадум с Университет по библиотекознание и информационни технологии

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Усъвършенстване на учебния процес с оглед съществуващите различия между теория и практика.
2. Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозните потребности на администрацията в органите на съдебната власт.
3. Повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на съдебната система.
4. Повишаване на нивото на административно обслужване спрямо гражданите и юридическите лица.

Меморандум с Национален институт на правосъдието

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на съдебната система.

2. Усъвършенстване на учебния процес с оглед въвеждане и поддържане на добри практики в работата на съдебната администрация.

3. Изграждане на висока административна култура в съдебната система, ориентирана към качествено обслужване на гражданите и юридическите лица и издигане авторитета и престижа на служителите в органите на съдебната власт.