Организационен секретар и счетоводител

 

         АДРИАНА ГОРАНОВА – счетоводител

 

         Образование:  


         Висше

Притежава опит в проекти финансирани със средства от ЕС,сред които:  проект': „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС финансиран по ОП „Административен капацитет“съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – бенефициент Върховен административен съд;  проект  “Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители” по подприоритет 2.4. „ Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), във връзка с одобрен проект на Висшия съдебен съвет, договор №  КБ08-24-8- С/03.11.2008– бенефициент Върховен административен съд;   и проект:  Създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Р. България и създаване на Единна деловодно-информационна система /ЕДИС/ за внедряване в административни съдилища в Република България”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - – бенефициент Върховен административен съд.