Организационен секретар

 

НАДКА БРАНКОВА

 


Работи в съдебната система от 2006 г. в Софийски градски съд и от 2011 г. във Върховен административен съд като счетоводител.
За периода ноември 2012 г. до декември 2015 г. - изпълнява длъжността технически сътрудник в проекти: „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС“; „Повишаване на компетентността на съдии, съдебни помощници и съдебни служители от ВАС и административните съдилища” и „Създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Р. България и създаване на Единна деловодно-информационна система /ЕДИС/ за внедряване в административни съдилища в Република България”,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Задълбочен опит в техническо управление на проекти, финансирани със средства от ЕС, насочени към подобряване работата и повишаване на капацитета на магистратите и служителите в съдебната система. Опит в организиране и провеждане на обучения и публични събития, организирани по проекти, финансирани със средства от ЕС.