У С Т А В НА „СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”

 

ГЛАВА   ПЪРВА

 

Статут, наименование, седалище, цели, средства, определяне на дейността

 

 • СТАТУТ

Чл. 1. (1) Този устав регламентира правния статут на „СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ” (наричано по-нататък за краткост “Сдружението”) като сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Сдружението е доброволно, независимо, неполитическо и нерелигиозно сдружение, което обединява своите членове на доброволни начала за извършване на дейността и постигането на целите, посочени по-долу в настоящия устав.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове.

(4) Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

                       

 • НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”. На латиница наименованието на Сдружението ще се изписва по следния начин: „ASSOCIATION OF THE ADMINISTRATION IN THE BODIES OF THE JUDICIARY”.

(2) /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г./ Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа наименованието, седалището, адреса на управление, както и данните за неговата регистрация, включително  ЕИК.

(3) Сдружението има свои собствени символи и емблема.

                       

 • СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. /изм. с решение на ОС от 31.01.2017 г./ Седалището на Сдружението е гр. София.

 

 • СРОК

Чл. 4.  Сдружението се създава за неопределен срок.

 

 • НЕЗАВИСИМОСТ

Чл. 5. Сдружението е независимо от всякакви държавни институции и политически партии и други юридически лица. Сдружението е неправителствена организация, учредена според българския закон и осъществяваща дейността си в съответствие с българското законодателство.

 

 • ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Чл. 6. Основни цели на Сдружението са:

 1. обединяване на служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт, за издигане на техния авторитет, както и за гарантиране и защита на техните права и законни интереси;
 2. защита на професионалните интереси на членовете на Сдружението, както и на интересите им във взаимоотношенията с държавни органи и тези в гражданския оборот;
 3. повишаване на квалификацията на членовете на Сдружението и подпомагане на тяхната професионална реализация;
 4. повишаване на качеството на работата в съответните администрации, в които работят членовете на Сдружението;
 5. повишаване на нивото на административно обслужване спрямо гражданите и юридическите лица;
 6. подпомагане, насърчаване и защита на членовете на Сдружението при изпълнение на техните професионални задължения;
 7. съдействане за изработването и приемането на законопроекти, касаещи подобрението на дейността на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт;
 8. установяване и поддържане на сътрудничество със сродни и други национални, чуждестранни и международни неправителствени организации;
 9. съдействане за ефективно прилагане на утвърдени принципи, стандарти и добри практики за обучение на служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт.

 

 • СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 7. Сдружението работи за постигане на своите цели чрез:

 1. организиране и провеждане на курсове, семинари, беседи за повишаване на знанията, уменията, квалификацията на членове на Сдружението;
 2. изготвяне на становища за промени, отстраняване на празноти и противоречия в нормативната уредба;
 3. изготвяне на становища по въпроси, свързани с развитието и управлението на администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт, както и свързани със статута, правата и задълженията на служителите на тези администрации;
 4. организиране защитата на интересите и правата на членовете на сдружението пред държавните, обществени и други институции в Република България.

 

 • ВИД НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 8. Дейността на Сдружението се определя като дейност в обществена полза.

 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:  организиране на различни мероприятия и събития във връзка с целите на Сдружението; сделки с обекти на интелектуална собственост; издаване на специализирана литература, организация на квалификационни курсове; други подходящи дейности, свързани с целите на Сдружението.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с целите и дейността му, предвидени в настоящия устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Сдружението.

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба от осъществяваната допълнителна стопанска дейност.

 

ГЛАВА   ВТОРА

 

ЧЛЕНСТВО, ЧЛЕНСКИ ВНОС, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 • ЧЛЕНСТВО, ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

            Чл. 10. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български дееспособни физически лица, които:

 1. са действащи служители в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт;
 2. са готови да съдействат за изпълнение на основните цели на Сдружението;
 3. приемат и спазват Устава на Сдружението;

            (2) Не може да бъде член на Сдружението лице, което извършва дейност или споделя и защитава идеи, противоречащи на целите на Сдружението.

            (3) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Членове могат да бъдат и лица, които след като са били приети за членове на Сдружението са престанали да бъдат действащи служители по ал. 1, т. 1, ако към момента на прекратяване на правоотношението им със съответната администрация са действащи членове на Управителния съвет или Контролния съвет на Сдружението. Такива лица остават членове на Сдружението и след прекратяване на правоотношението им със съответната администрация, до прекратяване на членството им на някое от основанията, предвидени в устава.

            (4) /нова, с решение на ОС от 25.09.2021 г./ За членове на Сдружението могат да бъдат приемани и лица, които не отговарят на изискването по ал. 1, т. 1, ако с решение на Управителния съвет бъде преценено, че такива лица ще допринесат за развитието на Сдружението и постигането на целите му.

           

 • ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКЦИИ

            Чл. 11. (1) /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г./ С решение на Управителния съвет на Сдружението, към всеки орган на съдебната власт, съответно на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието, могат да бъдат създавани организационни секции, като всяка секция се счита за създадена от датата на съответното решение на Управителния съвет.

            (2) /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г./ Организационните секции се състоят от най-малко пет члена на Сдружението. При постигане на съгласие на членовете за създаване на организационна секция, се изпраща заявление за създаване на организационна секция  до Управителния съвет.

(3) /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г./ Ако в администрацията на даден орган на съдебната власт, съответно на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и на Националния институт на правосъдието, няма необходимият брой членове на Сдружението, който да образуват отделна организационна секция, членовете на Сдружението от такива администрации се разпределят към друга секция – по тяхна молба до Управителния съвет или служебно от Управителния съвет. Управителният съвет определя в коя организационна секция да бъдат регистрирани подалите молби членове и ги уведомява за това.

            (4) Организационните секции водят списък на членовете на Сдружението, числящи се към съответната секция, включително въз основа на подаваната до тях информация от Управителния съвет за приемане на членове на Сдружението, за прекратяването на членството или за регистриране на членове по предходната алинея.

            (5) В случай че броят членове на Сдружението в дадена организационна секция спадне под минималния необходим брой съгласно ал. 2, изр. 1, Управителният съвет може да вземе решение за закриване на съответната секция и преместване на членовете на Сдружението, които се числят към нея, към друга организационна секция.

            (6) Членове на Сдружението по чл. 10, ал. 3 остават към организационната секция, към която са се числели, докато са били действащи служители в съответната администрация на орган на съдебната власт, съответно на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и на Националния институт на правосъдието.

            (7) /нова, с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Членове на Сдружението по чл. 10, ал. 4 не се числят към никоя организационна секция, освен ако не бъде взето изрично решение на Управителния съвет в обратна насока.

            (8) /нова, с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Организационните секции избират делегат/делегати, които участват и гласуват в Общото събрание като представители на членовете на Сдружението от съответната организационна секция, при норма на представителство 1 към 5 (един делегат на всеки петима членове от секцията). Изборът се провежда при спазване на процедурата по чл. 12.  

           

 • /заглавие изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ ПРЕДСЕДАТЕЛ И КАСИЕР НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СЕКЦИИ. ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ

            Чл. 12. (1) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./  Всяка организационна секция има председател и касиер, които се избират измежду членовете на Сдружението, числящи се към съответната организационна секция. Всяка организационна секция избира делегат/делегати за представителство на членовете на Сдружението от съответната организационна секция в предстоящо заседание на Общото събрание – процесът по избор на делегати се организира от председателя на съответната секция. Председателите и касиерите се избират с обикновено мнозинство от членовете на Сдружението, числящи се към съответната организационна секция, към момента на избора. Делегатите се избират с обикновено мнозинство от членовете на Сдружението, числящи се към съответната организационна секция, към момента на избора. Право на глас при съответния избор имат членовете на Сдружението, които са изпълнили всички свои финансови задължения към Сдружението (заплащане на членски внос, встъпителен членски внос – ако такъв е предвиден и др.). Видът на гласуването – явно или тайно, се определя на самото изборно събрание в съответната секция, с обикновено мнозинство от членовете на Сдружението в секцията.

            (2) В срок до 3 (три) работни дни от провеждането на избори, избраният председател уведомява Управителния съвет за проведените избори, резултатите от тях и данни за избраните председател и касиер (три имена, ЕГН, адрес), като изпраща и протоколът от проведеният избор.

            (3) /нова, с решение на ОС от 25.09.2021 г./ В срок до 3 (три) работни дни от провеждането на избори, но не по-късно от 3 (три) работни дни преди провеждане на съответното заседание на Общото събрание, председателят на организационната секция уведомява Управителния съвет за проведените избори, резултатите от тях и данни за избрания за съответното заседание на Общото събрание делегат/делегати (три имена, ЕГН, адрес), като изпраща и копие от протокола от проведеният избор. На съответното заседание на Общо събрание могат да участват само делегати, за които е получено съответно уведомление и придружаващи документи, в срока по предходното изречение.

                       

 • МАНДАТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И КАСИЕРА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СЕКЦИИ

Чл. 13. (1) /изм. с решение на ОС от 14.02.2017 г./ Председателят и касиерът се избират за мандат от 3 (три) години и не могат да бъдат преизбирани за повече от два последователни мандата. До избора на нови председател и касиер, функциите се изпълняват от текущите такива.

(2) Председателите и касиерите могат да бъдат освобождавани и предсрочно – преди изтичане на мандата им, с извършването на избори за нови председател и касиер.

(3) Едно лице не може да бъде едновременно председател и касиер.

 

 • ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СЕКЦИИ

 

Чл. 14. Управителният съвет приема подробен правилник за устройството и дейността на организационните секции, който се прилага за всички неуредени от устава въпроси свързани с устройството и дейността на секциите, включително за реда и начина на провеждане на избори за председатели и касиери на организационни секции.

                 

 • ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 15. (1) Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба и декларация от кандидата, в която декларира че:

 1. приема устава и целите на Сдружението;
 2. отговаря на изискванията на чл. 10 от Устава;
 3. /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ заема длъжност в съответната администрация по чл. 10, ал. 1, т. 1 – посочвайки конкретната длъжност и орган; освен в случаите по чл. 10, ал. 4 от Устава.

(2) /изм. с решение на ОС от 14.02.2017 г., с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Молбата за членство се адресира до Управителния съвет на Сдружението и се подава чрез председателя на съответната организационна секция към администрацията на органа, в която кандидатът работи. До създаването на организационни секции, молбите се подават директно до Управителния съвет. Молбите от лица по  чл. 10, ал. 4 от Устава се подават директно до Управителния съвет. Молбата следва да съдържа три имена, ЕГН, адрес, телефон и адрес на електронна поща на кандидата.

(3) Председателите на организационните секции препращат молбите за членство до Управителния съвет в срок до 3 (три) работни дни от получаването им, ако отговарят на изискванията по ал. 1 и 2. Председателите дават становище дали са налице обстоятелства, които препятстват избора на съответното лице за член на Сдружението.

(4) Молбата се разглежда на първото заседание на Управителния съвет, следващо нейното получаване. Управителният съвет взема решение за приемане на нов член с мнозинство от своите членове.

(5) Решението на Управителния съвет не подлежи на утвърждаване от Общото събрание.

(6) Приетите членове се вписват в седемдневен срок от приемането им в Книгата на членовете на Сдружението. Управителният съвет информира за своето решение съответната организационна секция.

(7) Решението на Управителния съвет, с което се отхвърля молбата за приемане на нов член, може да бъде обжалвана пред Общото събрание на Сдружението, чрез Председателя на Управителния съвет, в четиринадесетдневен срок от уведомяването за това решение, но не по-късно от два месеца от дата на вземане на решението. В случай, че Общото събрание отмени решението на Управителния съвет за отхвърляне на молбата за членство, лицето подало молба за членство става член на Сдружението, считано от датата на решението на Общото събрание. Решението на Общото събрание по подадената жалба е окончателно.

 

 • ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 16.  (1) Членове на Сдружението имат равни права.

(2) Всеки от членовете на Сдружението има право:

 1. да участва и да се ползва от дейността на Сдружението;
 2. /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ да участва и гласува в на изборите за делегати в съответната организационна секция, както и да бъде представляван от делегат/и съгласно условията на Устава;
 3. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;
 4. /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ да избира и да бъде избиран за председател, касиер и делегат на организационна секция;
 5. да прави предложения и жалби, отнасящи се до дейността на Сдружението и членските му права;
 6. да участва във всички инициативи, които Сдружението организира;
 7. да получава информация от ръководството на Сдружението по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Сдружението;

 

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 17.  Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да спазва Устава на Сдружението и да работи активно за осъществяване на целите и задачите на Сдружението;
 2. да участва в дейността на Сдружението;
 3. да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;
 4. да съдейства за организационното и финансово укрепване на Сдружението и да утвърждава престижа на Сдружението в страната и чужбина;
 5. да опазва имуществото на Сдружението;
 6. да плаща редовно членския си внос и други предвидени в устав вноски;
 7. да не вреди с поведението/действията си на дейността, целите или доброто име на Сдружението;
 8. да не уронва престижа на Сдружението;
 9. да си сътрудничи с останалите членове на основата на толерантност, добронамереност и уважение.

 

 • НЕПРЕХВЪРЛИМОСТ

Чл. 18. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

            Чл. 19.  (1) Членството се прекратява:

 1. по собствено желание на члена на Сдружението. В този случай той уведомява с молба председателя на организационната секция, към която се числи. До създаването на организационни секции, молбите се подават директно до Управителния съвет;
 2. при смърт или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване съгласно чл. 20 от устава;
 4. /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ когато членът (извън тези по чл. 10, ал. 4 от устава) престане да бъде действащ служител в съответната администрация по чл. 10, ал. 1, т. 1, освен в случаите по чл. 10, ал. 3 от устава, където членството се прекратява при освобождаването им като членове на Управителния, съответно Контролния, съвет с решение на Общото събрание;   
 5. при отпадане съгласно чл. 21 от устава;
 6. при прекратяване на Сдружението;
 7. в изрично предвидените от закона случаи.

            (2) Прекратяването на членството в случаите по т. 3 и т. 5 от предходната алинея се извършва с решение на Управителния съвет. Прекратяването на членството в случая по т. 4, предложение второ от предходната алинея настъпва от датата на решението на Общото събрание за освобождаване – формалното изтичане на срока на мандат на даден член на Управителния, съответно Контролния съвет не се смята за освобождаване, съответно не е основание за прекратяване на членството в Сдружението. В останалите случаи членственото правоотношение се прекратява автоматично (в случая по т. 1 от предходната алинея – от датата на подаване на молбата), освен ако съгласно закона изрично не се изисква да има решение на компетентен орган на Сдружението.

            (3) При прекратяване на членството, независимо от основанието, прекратилият членството си член на Сдружението няма право на никакви имуществени претенции или вземания спрямо Сдружението, освен на тези съгласно хипотезата на чл. 52, ал. 1 от настоящия устав.

                       

 • ИЗКЛЮЧВАНЕ

            Чл. 20. (1) Изключването от Сдружението се предприема спрямо член, който:

 1. нарушава Устава или решенията на органите на Сдружението;
 2. не изпълнява задължения си по чл. 17 от Устава;

            (2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство.

(3) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание по реда на чл. 24, ал. 3 от този устав.

 

 • ОТПАДАНЕ

Чл. 21. Отпадането на членство е налице, когато член е изпаднал в забава за повече от  45 (четиридесети и пет) дни относно внасяне на встъпителната си вноска или на членския си внос (ако е определено да се внася наведнъж за съответната година), или когато не е внесъл повече от три вноски за членски внос (ако е определено членския внос да се внася на вноски през съответната година), или  когато не е участвал в пет последователни проведени Общи събрания на Сдружението, като в последната хипотеза участието чрез представител не се счита за неучастие. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документите, отразяващи съответните събития и факти и с надлежно решение, с което се прекратява членството. В случай на прекратяване на членство поради отпадане, по преценка на Управителния съвет членството може да бъде възстановено най-рано след изтичане на шест месеца от прекратяването (по реда на чл. 15 от устава) и след заплащане на встъпителна вноска.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

 • ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

            Чл. 22.  Органите на сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Контролен съвет;

 

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ

            Чл. 23.  (1) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Общото събрание е върховен орган на Сдружението, който се състои само от делегатите, избирани съгласно чл. 11, ал. 8 от устава на Сдружението.

(2) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ В Общото събрание могат да участват и гласуват всички избрани делегати, които са изпълнили всички свои финансови задължения към Сдружението (заплащане на членски внос, встъпителен членски внос – ако такъв е предвиден и др.).

(3) /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г.; решение на ОС от 25.09.2021 г./ Лицата по ал. 2 участват и гласуват в Общото събрание лично или чрез представител (пълномощник), който може да бъде само друг делегат от същият орган на съдебната власт (съответно от Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет или Националния институт), в който работи упълномощителят. Ако към момента на упълномощаването няма други делегати от същият орган на съдебната власт (съответно от Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет или Националния институт), то представител (пълномощник) може да бъде всеки друг делегат, по избор на упълномощителя.

(4) /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г.; решение на ОС от 25.09.2021 г./ Пълномощните по предходната алинея следва да са писмени и да са издадени изрично за участие в конкретно Общо събрание на Сдружението. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. Всеки пълномощник да може да представлява най-много един друг делегат.

           

 • ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

            Чл. 24.  (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава на Сдружението;
 2. преобразува и прекратява Сдружението;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. одобрява годишния финансов отчет в случай, че съгласно действащото законодателство такъв следва да се изготвя;
 5. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство или за отхвърляне на молба за членство;
 6. приема бюджета на Сдружението;
 7. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 8. назначава и освобождава регистриран одитор или утвърждава вече избран от Управителния съвет регистриран одитор, в случай че се реши или законодателството предвижда назначаването на такъв;
 9. отменя решения на Управителния съвет и Контролния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;
 10. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
 11. взема решения по въпросите, предвидени в чл. 43, ал. 2 от Устава на Сдружението.
 12. взема решения за безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението, при реда и условията на член 41 ал. 3 и 4 от ЗЮЛНЦ;

            (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението. Те влизат в сила от момента на тяхното приемане, освен ако самото решение или закона не определят друг момент.

(3) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган. Оспорването следва да бъде отправено чрез Управителния съвет на Сдружението в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на оспорваното решение. Управителният съвет е длъжен да включи разглеждането на оспорването в дневния ред на първото Общо събрание, което следва да се проведе след получаване на оспорването от страна на Управителния съвет.

 

 • ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

            Чл. 25. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

            (2) Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на сдружението, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на съответната календарна година. За всяко заседание Общото събрание избира председател, секретар и преброител на гласовете.

(3) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението на място, определено от Управителния съвет. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Поканата се обнародва/обявява съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и се поставя на видно място в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко 30 (тридесет) дни преди насрочения ден. По решение на Управителния съвет Общото събрание може да се свика и чрез писмени покани до членовете на Сдружението. Писмените покани имат съдържанието по предходната алинея и следва да са получени от членовете не по-късно от 30 (тридесет) дни преди насрочения ден за провеждане на Общо събрание. Председателят на управителния съвет или друго лице, определено от Управителния съвет, изпраща уведомление по подходящ начин (включително чрез използване на електронна поща) до организационните секции, с които ги информира за насроченото общото събрание, с цел организация на участието на делегатите.

(6) /нова, с решение на ОС от 19.03.2022 г./ Делегатите могат да участват в общо събрание и чрез двустранна видеоконферентна връзка. Правилата за участие чрез двустранна видеоконферентна връзка се определят от Управителния съвет при свикване на общо събрание и се посочват в поканата за свикване на общо събрание.

 

 • МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

            Чл. 26. /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Материалите за заседанието на Общото събрание следва да са изготвени и да се държат на разположение на членовете на Сдружението на адреса му на управление от датата на обявяване на поканата, съответно от датата на изпращане на писмените покани, до датата на заседанието. По решение на Управителния съвет, писмените материали може да бъдат предоставени на разположение на членовете на Сдружението и само на интернет страницата на Сдружението, доколкото има такава.

 

 • СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

            Чл. 27. /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г.; 19.03.2022 г./ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите (на живо или чрез двустранна видеоконферентна връзка) делегати или техните представители (пълномощници). Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание. Присъстващите на живо удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират – с копие от протокол за избор на делегат и съответно пълномощно, когато е налице представителство по пълномощие. Участието на лица чрез двустранна видеоконферентна връзка се отбелязва в списъка на присъстващите от Председателя и Секретаря на Общото събрание, без да е необходим подпис на лицата в списъка. Лицата, участващи чрез двустранна видеоконферентна връзка, изпращат до Управителния съвет копие от протокол за избор на делегат и съответно пълномощно най-късно до датата на събранието.

                       

 • КВОРУМ

            Чл. 28. /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г.; 19.03.2022 г./ Общото събрание е законно, ако на него присъстват (на живо или чрез двустранна видеоконферентна връзка) повече от половината от делегатите, имащи право да участват в Общото събрание. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят (на живо или чрез двустранна видеоконферентна връзка).

           

 • ПРАВО НА ГЛАС И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

            Чл. 29.  (1) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Всеки делегат, имащ право да участва в Общото събрание, има право на един глас в Общото събрание.

            (2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Гласуването в Общото събрание се извършва явно, освен ако предварително с мнозинство 2/3 от присъстващите с право на глас е взето решение по някои от въпросите гласуването да е тайно. С решението за тайно гласуване се определя и процедурата за неговото провеждане.

 

 • ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

            Чл. 30. (1) /изм. с решение на ОС от 19.03.2022 г./ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите (на живо или чрез двустранна видеоконферентна връзка) с право на глас..

            (2) /изм. с решение на ОС от 19.03.2022 г./ За решенията по чл. 24, ал. 1 т. 1, 2, 11 и 12 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите (на живо или чрез двустранна видеоконферентна връзка) с право на глас..

            (3) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г.; 19.03.2022 г./ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен когато всички членове на Общото събрание присъстват (на живо или чрез двустранна видеоконферентна връзка) или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

           

 • ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

            Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете.

            (3) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г.; 19.03.2022 г./ Всеки делегат, присъствал (на живо или чрез двустранна видеоконферентна връзка) на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола..

 

 • УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)

            Чл. 32. (1) Управителният съвет е изпълнителен орган на Сдружението.

            (2) Управителният съвет на Сдружението е в състав от най-малко трима и най-много деветима членове (включително Председателя). Конкретният брой се определя с решението на Общото събрание за избор на членовете на Управителния съвет.

            (3) За член на Управителния съвет може да бъде избирано (включително преизбирано за последващ мандат) само физическо лице, което е член на Сдружението, включително по смисъла чл. 10, ал. 3 от устава.

            (4) При провеждането на избор на членове на Управителния съвет, в случай че има повече лица, които са получили необходимото мнозинство, съгласно чл. 30 от настоящия устав, от броя на лицата, които със съответното решение следва да се изберат за членове на Управителния съвет, за избрани се считат тези, които са получили най-много гласове. В случай на равенство на гласовете между лицата, които са класирани за последното или единственото избираемо място, се провежда ново гласуване само за тези лица и за избрано се счита, лицето получило най-много гласове.

            (5) При провеждането на избор на членове на Управителния съвет, в случай че вследствие проведеното гласуване и с оглед броя на избираемите места в Управителния съвет се окаже, че останат незаети избираеми места поради недостигане на необходимото мнозинство по чл. 30 от настоящия устав, се провежда нов избор за незаетите от първото гласуване места, като за избран/и се счита/т кандидата/ите получил/и най-много гласове от присъстващите. При повторния избор се прилага и хипотезата на ал. 4, изречение второ.

 

 • МАНДАТ НА УС

Чл. 33. (1) Членовете на първия Управителния съвет се избират измежду учредителите на Сдружението за срок от пет години. Членовете на всеки следващ Управителен съвет се избират измежду членовете на Сдружението за срок от три години.

(2) /изм. с решение на ОС от 14.02.2017 г.; отм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./

 

 • ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

Чл. 34. (1) Член на Управителния съвет може да бъде освободен с решение на Общото събрание и преди изтичането на мандата му в следните случаи:

 1. по желание на члена на Управителния съвет, изразено с писмено предизвестие от 30 дни, адресирано до Председателя на Сдружението;
 2. смърт на член на Управителния съвет;
 3. поставяне на член на Управителния съвет под запрещение;
 4. изпадане на член на Управителния съвет в невъзможност да упражнява правата си за срок по-дълъг от три месеца.
 5. в случай че член на Управителния съвет не участва лично или чрез представител в три последователни заседания на Управителния съвет или в повече от половината проведени заседания на Управителния съвет за дадена календарна година, освен ако отсъствието не се дължи на сериозни извинителни причини, определени като такива след гласуване на Управителния съвет при всеки конкретен случай.
 6. в случай че член на Управителния съвет престане да отговаря на условията на чл. 32, ал. 3 от този устав (при съобразяване на чл. 10, ал. 3 от устава).

/нова, с решение на ОС от 25.09.2021 г./ 7. по решение на Общото събрание, извън случаите по предходните точки.

(2) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ В случай на настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 1 (освен т. 7), то се констатира с решение на Управителния съвет, като в този случай съответният член на Управителния съвет престава да участва в дейността на Управителния съвет и той не се взема в предвид при определяне на кворума или мнозинството за вземане на решения на Управителния съвет.

 

 • ПРАВОМОЩИЯ НА УС

Чл. 35. (1) Управителният съвет:

 1. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза, както и допълнителната стопанска дейност, и носи отговорност за това;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. управлява имуществото на Сдружението и се разпорежда с него при спазване изискванията на Устава и закона;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. прави предложения до Общото събрание за изменение и допълнение на Устава;
 7. може да създава свои помощни органи – комисии, съвети и други, както и да използва услугите на физически и юридически лица, като определя тяхното възнаграждение;
 8. взема решение за придобиване или отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти;
 9. приема и изключва членове на Сдружението;
 10. взема решения за откриване и закриване на клонове;
 11. взема решения за участие в други организации;
 12. приема вътрешни устройствени актове на Сдружението;
 13. определя размера, начина и сроковете на плащане на членския внос (включително встъпителен);
 14. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението;
 15. извършва ликвидацията на Сдружението или определя лице, което да я извърши;
 16. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
 17. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 18. избира регистриран одитор, в случай че се реши или законодателството предвижда назначаването на такъв, и Общото събрание не е назначило такъв, който избор подлежи на утвърждаване от Общото събрание.
 19. определя размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет
 20. осъществява и други правомощия, които са предвидени в нормативен акт или не са в изключителната компетенция на Общото събрание и представлява Сдружението, съобразно разпределението на представителна власт между членовете на Управителния съвет.

(2) Управителният съвет може да провежда общи срещи с председателите на организационните секции, с оглед обсъждане на важни въпроси от значение за Сдружението и неговото развитие.

 

 • ЗАСЕДАНИЯ НА УС

Чл. 36. (1) Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

(2) Заседанията се свикват от Председателя чрез писмена покана, изпратена до всеки от членовете на съвета най-малко 5 (пет) дни преди датата на заседанието. Поканата може да бъде изпратена по пощата, чрез факс, телекс или електронна поща, както и чрез каквото и да било друго средство за комуникация, което позволява възпроизвеждането й в писмен вид.

            (3) Поканата по ал. 2 трябва да съдържа датата, мястото и часа на провеждане на заседанието и дневния ред.

            (4) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

            (5) Председатели на организационни секции могат да присъстват на заседания на Управителния съвет за обсъждане на въпроси от интерес за съответната организационна секция. Участието се извършва по покана от Управителния съвет до съответния председател или след поискване от съответния председател и одобряване на искането от Управителния съвет. 

 

 • ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 37. (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват или са надлежно представени повече от половината от неговите членове. Член на Управителния съвет може да бъде представляван само от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Присъствие на заседанието е налице и когато има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността на съответния член и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Председателстващият заседанието удостоверява в протокола гласуването на този член, като последният следва в 15-дневен срок от провеждането на това заседание да подпише протокола.

(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 35, ал. 1, т. 1, 3, 8 и 15 – с мнозинство от всички членове. За отделни решенията, за които в други разпоредби на този Устав е предвидено друго мнозинство, се прилага това друго мнозинство.

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(5) /нова, с решение на ОС от 25.09.2021 г./ За провежданите заседания на Управителния съвет и взетите решения може да се съставя и протокол, подписан единствено от Председателя на Управителния съвет и секретаря на заседанието. Ако друго решение не е взето от Управителния съвет на конкретно заседание, секретар е винаги заместник-председателят на Управителния съвет.

 

 • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Чл. 38. (1) Председателят на Управителният съвет се избира от Управителния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Председателят на управителния съвет ръководи оперативно цялостната дейност на Сдружението, в съответствие с законите, Устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

(3) При осъществяването на оперативното ръководство на Сдружението, Председателят на Управителния съвет упражнява следните правомощия:

 1. ръководи, организира и координира работата на членовете на Управителния съвет;
 2. подготвя и внася за разглеждане в Управителния съвет годишния отчет за дейността и финансовото състояние на Сдружението и проектите за годишната програма и бюджета;
 3. изпълнява функциите на работодател по отношение на служителите на Сдружението, назначавани по трудово правоотношение;
 4. упражнява дисциплинарната власт в Сдружението;
 5. предлага на Управителния съвет за утвърждаване разписанието на длъжностите в Сдружението, длъжностните характеристики на служителите, както и правилата за определяне размера и начина на изплащане на трудовите възнаграждения;
 6. осъществява и други правомощия, произтичащи за него от закона, Устава или решенията на Общото събрание и/или на Управителния съвет.

(4) Председателя на Управителния съвет може да упълномощава други членове на съвета да упражняват изцяло или част от правомощията му за определен срок от време.

 

 • ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 39. В отношенията си с третите физически и юридически лица Сдружението се представлява само от Председателя на Управителния съвет.

 

 • ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

            Чл. 40. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

            (2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

 • КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 41. (1) /изм. с решение на ОС от 19.03.2022 г./ Контролният съвет е в състав от най-малко трима и най-много деветима членове, избирани от Общото събрание като конкретния брой винаги трябва да бъде нечетен. За член на Контролния съвет може да бъде избирано (включително преизбирано за последващ мандат) само физическо лице, което е член на Сдружението, включително по смисъла чл. 10, ал. 3 от устава. Членовете на Контролния съвет не могат да са едновременно и членове на Управителния съвет.

(2) /изм. с решение на ОС от 14.02.2017 г., с решение на ОС от 25.09.2021 г., с решение на ОС от 19.03.2022 г./ Членовете на Контролния съвет се избират за срок от три години. За избора на членове на Контролния съвет се прилага се прилага съответно процедурата по чл. 32, ал. 4 и 5 от Устава. За предсрочно освобождаване на член на Контролния съвет се прилагат условията на и процедурите, съгласно чл. 34 от Устава.

(3) Контролният съвет приема Правилник за дейността си.

(4) Контролният съвет:

 1. упражнява контрол за изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. упражнява финансов контрол и контролира счетоводната отчетност, включително следи за изпълнението на бюджета на Сдружението;
 3. следи за спазването на устава, правилниците и другите документи на Сдружението;
 4. може да дава становища за съответствието на решенията/действията на Управителния съвет с устава и решенията на Общото събрание;
 5. докладва констатираните от него нередности в дейността на Управителния съвет пред Общото събрание;
 6. прави предложения за изключване на членове на Сдружението, съответно за констатиране на отпадане.

(5) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание, като ежегодно – на първото за всяка календарна година редовно Общо събрание, внася за одобрение доклад и отчет за дейността си през предходната година.

(6) Членовете на Контролния съвет избират помежду си председател, който се избира от Контролния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите.

(7) Разпоредбите на чл. 36 и 37 (без алинея 3) от устава се прилагат съответно за дейността на Контролния съвет. Контролният съвет взема решения с мнозинство от присъстващите.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

 

 • ИЗТОЧНИЦИ

            Чл. 42. (1) Имуществото на Сдружението се формира от:

 1. членски внос (включително встъпителен);
 2. субсидии и финансирания по програми и проекти;
 3. спонсорства, дарения или завещателни разпореждания в полза на Сдружението;
 4. приходи от допълнителна стопанска дейност;
 5. средства, постъпили от управление на имуществото на Сдружението;
 6. приходи от други, допустими от закона източници.

 

Чл. 43. (1) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Размерът и начинът на плащане на членския внос (включително встъпителен) се определя за всяка финансова година от Управителния съвет на Сдружението. До  приемане на решение за дадена финансова година се прилагат последно определените от Управителния съвет размер и начин на плащане на членски внос. Управителният съвет на Сдружението решава дали да бъде заплащан встъпителен членски внос.

            (2) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание.  В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото събрание членове на Сдружението.

                       

 • РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 44. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ Общото събрание взема решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

            (3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

            (4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

            Чл. 45. Предмет на дарение и завещание в полза на Сдружението могат да бъдат парични суми, права върху движимо и недвижимо имущество, интелектуална собственост и издателски права, дарения във вид на доброволен труд, ценности, осигуровки, дялове и акции в търговски дружества и други. Всички дарения и завещания се записват в нарочна книга на дарителите. Сдружението може да откаже приемането на дарения или завещания, ако условията поставени от тях, не съответстват на целите му.

                 

ГЛАВА ПЕТА

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

 • КНИГА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

            Чл. 46. (1) /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г./ Сдружението води електронен  регистър на членовете, в който се вписват имената на учредителите и членове на Сдружението.

            (2) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Вписванията в регистъра на членовете могат да се правят само от Председателя на Управителния съвет на Сдружението или от изрично упълномощено от него лице.

(3) /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ Сдружението съхранява всички документи по направените плащания на членския внос, включително встъпителен, както и документите, въз основа на които съгласно изисквания на закона и Устава на Сдружението, се вписват промени в регистъра на членовете.

 

 • ПРОТОКОЛНА КНИГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 47. /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г./ Сдружението води класьори на Общото събрание, в която се подреждат протоколите от заседанията на Общото събрание, както и писмените материали за тях.

 

 • ПРОТОКОЛНИ КНИГИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 48. (1) /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г./ Сдружението води отделни класьори, в която се подреждат протоколите от заседанията на Управителния, съответно Контролния съвет.

(2) /отм. с решение на ОС от 13.04.2019 г./.

 

 • ВОДЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КНИГИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 49. /изм. с решение на ОС от 13.04.2019 г./ Отговорност за воденето и съхранението на електронните регистри и класьори носи Управителния съвет на Сдружението. Председателят на УС  може да възложи воденето на книгите от служител на Сдружението.

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

 • ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

            Чл. 50.  (1) Дружеството се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

            (2) Сдружението се прекратява при реда, условията и основанията, посочени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и/или настоящия устав. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(3) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице.

 

 • ЛИКВИДАЦИЯ

            Чл. 51. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове на Сдружението;
 2. лицата, били в състава на органите на Сдружението и на служителите на Сдружението;
 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

 • ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 52. (1) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между всички членове на Сдружението.

            (2) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

 

 • ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл. 53.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

           

Чл. 54. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 55. /изм. с решение на ОС от 25.09.2021 г./ (1) Освен ако друго не е изрично предвидено в настоящия устав, всяка форма на комуникация, включително известия, уведомления или покани (в т.ч. покани за свикване на Общо събрание и покани за свикване на Управителен съвет), свързана с дейността на Сдружението, свикване на заседания на органи на Сдружението, членствени правоотношения и всякакви други, следва да бъде в писмена форма и да бъде доставяна лично или по електронна поща, или изпращана по поща/куриер на адресите, съответно адресите на електронна поща, на получателите.

            (2) Адресите, съответно адресите на електронна поща, за изпращане на комуникация по ал. 1, са посочените от членовете в молбите по чл. 15, ал. 2 от устава, освен ако даден член не е уведомил писмено Председателя на Управителния съвет за различен адрес, съответно адрес на електронна поща.

            (3) Всяка форма на комуникация и ще се счита за получена: при лично доставяне – когато действително е получена; при доставяне по електронна поща – когато бъде изпратена, освен ако на електронната поща на изпращача бъде получено съобщение, че писмото не е доставено до получателя поради технически причини; при доставяне по поща/куриер – когато действително е получена, но във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след изпращането .

 

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на Сдружението, проведено на 05.12.2016 г. в гр. София, изменен на заседание на Общото събрание, проведено на 31.01.2017 г., изменен на заседание на Общото събрание, проведено на 14.02.2017 г., изменен на заседание на Общото събрание, проведено на 13.04.2019 г., изменен на заседание на Общото събрание, проведено на 25.09.2021 г., изменен на заседание на Общото събрание, проведено на 19.03.2022 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

 

 

___________________________

Александър Богданов Николов