BulgarianEnglishFrenchRussian

Работна среща на председателите и касиерите на организационните секции  с членовете на Управителен и Контролен съвет

По традиция всяка година Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт провежда работна среща на председателите и касиерите на организационните секции  с членовете на

Прочетете повече »

Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа

Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила

Прочетете повече »

СТАНОВИЩЕ ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННИ УНИФИЦИРАНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

С писмо до Министъра на правосъдието, Председателя на УС на САОСВ –Ал.Николов излага съображения относно проблемите и недостатъците в сега функциониращата съдебна администрация. Според него

Прочетете повече »

СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ОТНОСНО СТАТУТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

Становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) бе внесено за разглеждане до членовете на комисиите по “Бюджет и финанси” и “Съдебна

Прочетете повече »

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Становище относно изразено категорично несъгласие с начина, по който са погазени правата и законните интереси на съдебните служители с проекта на Закона за държавния бюджет

Прочетете повече »

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ОТНОСНО ЗПКОНПИ

Във връзка с многобройни запитвания от страна на администрацията на органите на съдебната власт, Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт изготви становище, с

Прочетете повече »

Становище на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, относно Законопроект за изменение и допълнение на съдебна власт – сигнатура № 754-01-35 от 04/07/2017 г.

С оглед подлежащия на обсъждане в правната комисия на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ, Управителният съвет на Сдружението депозира становище с

Прочетете повече »

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Ал.Николов-председател на УС на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт депозира предложения до Гражданския съвет към ВСС за промяна на законодателството, правилниците за

Прочетете повече »

СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ КАНДИДАТСТВА В ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Сдружение на администрация в органите на съдебната власт кандидатства в процедура по Оперативна програма Добро управление BG05SFOP001-3.003 – Граждански контрол върху реформата в съдебната система

Прочетете повече »