admin

Приключи изпълнението на Дейност 4 Организиране и провеждане на кръгла маса за представяне на общата рамка с унифицирани единни правила за работа на администрациите в съдилищата

Приключи изпълнението на Дейност 4 Организиране и провеждане на кръгла маса за представяне на общата рамка с унифицирани единни правила за работа на администрациите в съдилищата, а с това и проект № BG05SFOP001-3.003-0118 „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа […]

Приключи изпълнението на Дейност 4 Организиране и провеждане на кръгла маса за представяне на общата рамка с унифицирани единни правила за работа на администрациите в съдилищата Read More »

Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа

Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа по проект № BG05SFOP001-3.003-0118 „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни

Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа Read More »

СТАНОВИЩЕ ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННИ УНИФИЦИРАНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

С писмо до Министъра на правосъдието, Председателя на УС на САОСВ –Ал.Николов излага съображения относно проблемите и недостатъците в сега функциониращата съдебна администрация. Според него е крайно наложително да бъдат утвърдени конкретни мерки за преодоляване на свръхнатовареността на отделни администрации.Към становището

СТАНОВИЩЕ ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННИ УНИФИЦИРАНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА Read More »

СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ОТНОСНО СТАТУТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

Становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) бе внесено за разглеждане до членовете на комисиите по “Бюджет и финанси” и “Съдебна администрация” на кадровия орган, с копие до правосъдния министър и националния омбудсман относно статута и положението на съдебните служители в органите на съдебна власт. В същото е изразено очакване ВСС

СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ОТНОСНО СТАТУТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ Read More »

Становище относно промени в проект на ПАС

Предложения за промени в Правилника на администрацията в съдилищата бяха инициирани от Ал.Николов-председател на УС на САОСВ. „В публикувания на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Проект на Правилник на администрацията на съдилищата не са обхванати в пълнота възможностите за допълване на регламентацията в задълженията на администрацията в съдилищата, с оглед различните функции на служителите

Становище относно промени в проект на ПАС Read More »

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Становище относно изразено категорично несъгласие с начина, по който са погазени правата и законните интереси на съдебните служители с проекта на Закона за държавния бюджет на РД за 2019г. е депозирано от Ал.Николов – Председател на УС на САОСВ. В същото се сочи, че е недопустимо като част от Бюджетна процедура 2019г. да се изменя

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. Read More »

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ОТНОСНО ЗПКОНПИ

Във връзка с многобройни запитвания от страна на администрацията на органите на съдебната власт, Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт изготви становище, с което се изразява безпокойство и тревога относно обхвата и последиците от изпълнението на ЗПКОНПИ.Към становището

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ОТНОСНО ЗПКОНПИ Read More »

Становище на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, относно Законопроект за изменение и допълнение на съдебна власт – сигнатура № 754-01-35 от 04/07/2017 г.

С оглед подлежащия на обсъждане в правната комисия на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ, Управителният съвет на Сдружението депозира становище с конкретни предложения в тази насока.Към становището

Становище на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, относно Законопроект за изменение и допълнение на съдебна власт – сигнатура № 754-01-35 от 04/07/2017 г. Read More »

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Ал.Николов-председател на УС на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт депозира предложения до Гражданския съвет към ВСС за промяна на законодателството, правилниците за организацията на администрациите в органите на съдебната власт, Класификатора на длъжностите в органите на съдебната власт, както и всички вътрешни актове, по които работи съответният орган на съдебната власт.Към становището

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Read More »