admin

Приключи изпълнението на Дейност 4 Организиране и провеждане на кръгла маса за представяне на общата рамка с унифицирани единни правила за работа на администрациите в съдилищата

Приключи изпълнението на Дейност 4 Организиране и провеждане на кръгла маса за представяне на общата рамка с унифицирани единни правила за работа на администрациите в съдилищата, а с това и проект № BG05SFOP001-3.003-0118 „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа …

Приключи изпълнението на Дейност 4 Организиране и провеждане на кръгла маса за представяне на общата рамка с унифицирани единни правила за работа на администрациите в съдилищата Read More »

Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа

Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа по проект № BG05SFOP001-3.003-0118 „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни …

Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа Read More »

СТАНОВИЩЕ ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННИ УНИФИЦИРАНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

С писмо до Министъра на правосъдието, Председателя на УС на САОСВ –Ал.Николов излага съображения относно проблемите и недостатъците в сега функциониращата съдебна администрация. Според него е крайно наложително да бъдат утвърдени конкретни мерки за преодоляване на свръхнатовареността на отделни администрации.Към становището

СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ОТНОСНО СТАТУТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

Становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) бе внесено за разглеждане до членовете на комисиите по “Бюджет и финанси” и “Съдебна администрация” на кадровия орган, с копие до правосъдния министър и националния омбудсман относно статута и положението на съдебните служители в органите на съдебна власт. В същото е изразено очакване ВСС …

СТАНОВИЩЕ НА САОСВ ОТНОСНО СТАТУТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ Read More »

Становище относно промени в проект на ПАС

Предложения за промени в Правилника на администрацията в съдилищата бяха инициирани от Ал.Николов-председател на УС на САОСВ. „В публикувания на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Проект на Правилник на администрацията на съдилищата не са обхванати в пълнота възможностите за допълване на регламентацията в задълженията на администрацията в съдилищата, с оглед различните функции на служителите …

Становище относно промени в проект на ПАС Read More »

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.

Становище относно изразено категорично несъгласие с начина, по който са погазени правата и законните интереси на съдебните служители с проекта на Закона за държавния бюджет на РД за 2019г. е депозирано от Ал.Николов – Председател на УС на САОСВ. В същото се сочи, че е недопустимо като част от Бюджетна процедура 2019г. да се изменя …

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. Read More »

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ОТНОСНО ЗПКОНПИ

Във връзка с многобройни запитвания от страна на администрацията на органите на съдебната власт, Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт изготви становище, с което се изразява безпокойство и тревога относно обхвата и последиците от изпълнението на ЗПКОНПИ.Към становището

Становище на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, относно Законопроект за изменение и допълнение на съдебна власт – сигнатура № 754-01-35 от 04/07/2017 г.

С оглед подлежащия на обсъждане в правната комисия на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ, Управителният съвет на Сдружението депозира становище с конкретни предложения в тази насока.Към становището

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Ал.Николов-председател на УС на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт депозира предложения до Гражданския съвет към ВСС за промяна на законодателството, правилниците за организацията на администрациите в органите на съдебната власт, Класификатора на длъжностите в органите на съдебната власт, както и всички вътрешни актове, по които работи съответният орган на съдебната власт.Към становището