Law &Justice

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”, ЕИК: 177122249, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица”, ул. „Неофит Рилски” № 23, сутерен („Сдружението”), на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 5 от устава на Сдружението свиква Общо събрание на членове на Сдружението на 19.03.2022 г. в 10:00 часа в гр. София, хотел „Маринела“ (бул. „Джеймс Баучер“ № 100), при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане отчета за дейността на управителния съвет за 2021 г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им през 2021 г. Отчет на контролен съвет на Сдружението;

4. Обсъждане и приемане на бюджета на Сдружението за 2022 г.;

5. Промени в устава на Сдружението;

6. Избор на нов управителен съвет на Сдружението; Избор на Председател на УС на Сдружението

7. Избор на нов контролен съвет на Сдружението;

8. Други.

Поканват се всички членове да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Писмените материали за заседанието на Общото събрание ще бъдат на разположение на членовете на Сдружението на адреса му на управление в съответствие с чл. 26 от Устава на Сдружението.

___________________________

Александър Богданов Николов Председател на Управителния съвет

Сподели