Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”, ЕИК: 177122249, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица”, ул. „Неофит Рилски” № 23, сутерен („Сдружението”), на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 5 от устава на Сдружението свиква Общо събрание на членове на Сдружението на 31.10.2020 г. в 10:00 часа в град София,хотел Маринела, зала Силует при следния дневен ред:
             1. Разглеждане и приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2019 г.;
             2. Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г.
             3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.
             4. Обсъждане и приемане на бюджета на Сдружението за 2020 г.;
             5. Промени в устава на Сдружението;
             6. Разглеждане на постъпила жалба от Петя Маринова Велчева срещу решение на Управителния съвет за прекратяване на членството й в Сдружението на основание чл. 22, ал. 4 от ЗЮЛНЦ във вр. с чл. 21, предложение трето (невнасяне на повече от три вноски за членски внос) от устава на Сдружението.
            7. Освобождаване на Петя Маринова Велчева като член на Управителния съвет на основание чл. 34, ал. 1, т. 6 от Устава (не отговаря на условието да бъде член на Сдружението), ако жалбата й, предмет на обсъждане по предходната точка от дневния ред, бъде отхвърлена от Общото събрание
              8. Други.


             Поканват се всички членове да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Писмените материали за заседанието на Общото събрание ще бъдат на разположение на членовете на Сдружението на адреса му на управление в съответствие с чл. 26 от Устава на Сдружението.
___________________________
Александър Богданов Николов
Председател на Управителния съвет

Сподели