„Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“,

     На 01.03.2022 г. с участието на Александър Николов, председател на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) се проведе встъпителна пресконференция по проект „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ, ДБФП № BG05SFOP001-3.003-0118-С01.

             Прочети повече

Проектът се осъществява от Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, с партньори административните съдилища на София – град, Смолян и Видин и районен съд Сливница. „Проектът беше изготвен на база идентифицираните проблеми в работата на съдебните служители и потребностите на работещите в администрацията в и се надяваме чрез реализацията му да успеем да предложим част от необходимите решения за подобряване работата  на администрацията“ добави Николов.

     Проектът цели създаването на ясни и ефективни правила и процедури за работа на администрацията в съдилищата; подобряване на организацията на работните процеси с цел елиминиране на лоши практики, на дублиране на функции, на наличие на ненужни дейности, на липса на разпределяне на отговорности и др.; обмен на добри практики; осигуряване на прозрачност, предвидимост и последователност в работата на администрацията на съдилища и не на последно място, повишаване на качеството на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, а оттук и повишаване на доверието в съдебната власт.

      По време на пресконференцията бяха представени резултатите от първите две дейности по Проекта: „Проучване на мнението на обществеността – граждани и бизнес и на съдебни служители за работата на администрациите в съдилищата“ и „Преглед и анализ на действащите вътрешни правила и процедури за работа на администрациите в съдилищата“, като съответните доклади от тези дейности са публикувани на интернет страницата на сдружението – бенефициент.

  На събитието участваха повечето от професионалните организации в съдебната система , както и  представители на Висш съдебен съвет.

         По проекта предстои разработването на самите унифицирани правила, съгласно одобрените насоки, като е предвидено същите да бъдат обсъдени на кръгла маса със заинтересованите страни.

               Крайната дата на изпълнение на проекта е август месец 2022 г.

Сподели