Доклад за дейността на Управителния съвет на Сдружение на администрация в органите на съдебната власт за периода  2017г. – 2022г.

Law &Justice

Александър Николов – председател на УС на САОСВ  подробно отчете дейността на Управителния съвет на Сдружението от самото му създаването. Подчерта трудните моменти, пред които Сдружението е било поставяно, но въпреки това с активна и усърдна работа са преодолявани.  Призова към повече активност от страна на членовете на организационните секции, благодари на всички, които са включени в каузата за защита на администрацията…..

Сподели