Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа

Приключи изпълнението на Дейност 3 Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа по проект № BG05SFOP001-3.003-0118 „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ, по който Сдружението на администрацията на органите в съдебната власт е Бенефициент. Партньори по Проекта са Административен съд София град, Административен съд Смоля, Административен съд Видин и Районен съд Сливница.

В рамките на дейността беше разработена обща рамка с унифицирани правила за работата в основни аспекти от дейността на съдебната администрация, като правилата са групирани в следните политики: Политиката за управление на човешките ресурси (Правилник за вътрешния трудов ред, Правила за организиране на работната заплата, Правила за атестиране на съдебните служители, Правила за изготвяне на програма за мотивиране и задържане на служители, Правила за организиране и провеждане на обучения); Политика за управление на риска, съдържаща Стратегия за управление на риска; Политика за осъществяване на контрол /контролни дейности/ (Правила, регламентиращи извършването на предварителен контрол за законосъобразност, Система на двоен подпис, Правила за достъп до активите и информацията, Правила за мрежова и информационна сигурност, Процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори, Предотвратяване на измами и нередности. Процедури за последващи оценки на изпълнението, Процедури за обективно, точно, пълно, достоверно и навременно осчетоводяване на всички стопански операции, Процедури по разрешаване, одобряване и оторизиране, Политики и процедури за спазване на лична почтеност и професионална етика, Политики и процедури за управление на човешките ресурси, Правила относно реда за извършване на инвентаризация на дълготрайни материални, нематериални и задбалансови активи и пасиви, бракуване, ликвидиране и преоценка на активи, Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, Правила за изплащане на възнаграждения и суми на вещи лица, съдебни преводачи, съдебни заседатели и свидетели, Правила за извършване на безналични плащания чрез ПОС терминални устройства, Правила относно реда за възстановяване на надвнесени или неправилно внесени суми по сметки на съда, Правила за реда и начина за събиране на държавни такси, Правила за организацията на работа с жалби и сигнали за нередности, нарушения, корупция и измами); Политика за мониторинг, Информационна политика, включваща и Правила за работа с класифицирана информация и Политика за защита на личните данни Комуникационна политика и Политика за административно обслужване на граждани и бизнес С Доклада от дейност 3 и разработените правила (първа версия преди провеждането на кръгла маса) можете да се запознаете тук.

Сподели