Приключи изпълнението на Дейност 4 Организиране и провеждане на кръгла маса за представяне на общата рамка с унифицирани единни правила за работа на администрациите в съдилищата

Приключи изпълнението на Дейност 4 Организиране и провеждане на кръгла маса за представяне на общата рамка с унифицирани единни правила за работа на администрациите в съдилищата, а с това и проект № BG05SFOP001-3.003-0118 „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ, по който Сдружението на администрацията на органите в съдебната власт е Бенефициент. Партньори по Проекта са Административен съд София град, Административен съд Смоля, Административен съд Видин и Районен съд Сливница.

Кръглата маса се проведе в периода 08-09 август 2022 г., в гр. София като на нея присъстваха представители на различни органи в съдебната власт, представители на неправителствени организации и представители на обществеността. По време на кръглата маса бяха дискутирани различните правила от общата рамка и бяха дадени насоки за тяхното допълване. С Доклада от Дейност 4 и финалната версия на общата рамка с унифицирани единни правила можете да се запознаете тук.

Сподели