СДРУЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ КАНДИДАТСТВА В ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Сдружение на администрация в органите на съдебната власт кандидатства в процедура по Оперативна програма Добро управление BG05SFOP001-3.003 – Граждански контрол върху реформата в съдебната система с проект „Подобряване функционирането на органите на администрацията в съдебната система чрез анализ на работата, въвеждане на добри практики и удовлетвореност на гражданите“.

Най-важният гарант за успешна реализация на този проект е партньорството с Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратурата на Република България. В рамките на проекта са предвидени три дейности – Анализ на действащите правила за работа на администрацията в органите на съдебната власт; Проучване на гражданското мнение за работата на администрацията на съдебната система; Подобряване на процедурите и правилата за работа в администрацията на органите на съдебната власт чрез разработване на единни, унифицирани и стандартизирани правила за дейностите, които се осъществяват от всички органи на съдебната власт и създаването на софтуерен продукт за обмяна на информация между служителите в администрацията на ОСВ.

Сподели