Становище относно идентифицирани проблеми в Правилника на администрацията в съдилищата, Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилища и правилата за неговото прилагане, депозира Александър Николов – Председател на УС на САОСВ.

Сподели