Приключи изпълнението на Дейност 1 Проучване на мнението на обществеността – граждани и бизнес и на съдебни служители за работата на администрациите в съдилищата

Close-up shot of Hammer on the table and lawyer introducing law, Concept of law.

Приключи изпълнението на Дейност 1: Проучване на мнението на обществеността – граждани и бизнес и на съдебни служители за работата на администрациите в съдилищата по проект № BG05SFOP001-3.003-0118 „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ, по който Сдружението на администрацията на органите в съдебната власт е Бенефициент.

Прочети повече

Партньори по Проекта са Административен съд София град, Административен съд Смоля, Административен съд Видин и Районен съд Сливница.

В рамките на дейността бе извършено анкетно проучване сред представители на обществеността и съдебни служители, включително и бяха проведени наблюдения по места в съдилища от различен вид.

Бяха проведени и срещи с представители на ръководството и съдебната администрация на съдилищата в град Смоля и град Видин.

Видно от резултатите от направеното проучване и проведените срещи, целите на Проекта срещат изключително широка подкрепа както от страна на обществеността, така и от страна на съдебните служители.

Подробни резултатите от проведеното проучване можете да откриете в Доклада за изпълнение на Дейност 1

Сподели