Дата на публикуване: 20.03.2019 г.
По инициатива на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, служители от Върховен касационен съд участваха в обучение на тема „Етично поведение на съдебния служител“, провело се на 15-16 март 2019 год. в УБ на ВКС в с. Лозенец.

Лектор на обучението бе г-жа Петя Илчева от Административен съд – Перник, която запозна участниците със същността на основни понятия като „етика“, „морал“ и „право“, създаването на приложната етика – етика на съдебния служител, и формирането на професионален морал.
Разгледани бяха общи норми на всекидневно поведение и различните аспекти на взаимодействия и взаимоотношения между съдебните служители. Не се подминаха значими теми като конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение.
В една ползотворна дискусия участниците разискваха  принципите на Етичния кодекс на съдебните служители, спрямо които се определя професионалното и етично поведение на съдебните служители. Съвместно търсиха решения на етични дилеми на работното място и решаваха казуси, в които демонстрираха висок професионален морал.
Проведеното обучение даде на участниците в него умения за ориентиране в трудна от етична гледна точка ситуация, в която има колебание как е правилно да се постъпи, а придобитите знания ще им помогнат на работното място да избират модел на поведение, който да не противоречи, както на личния им морал, така и на професионалните им очаквания и етичните принципи на Етичния кодекс на съдебните служители.
 

Сподели