Служителите от специализираните съдилища и прокуратури да бъдат преназначени на равностойни длъжности в други съдилища и прокуратури от същия съдебен район. Ако няма свободен щат, то такъв да бъде разкрит. За това призовава Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) в становище до Министерството на правосъдието по повод промените в Закона за съдебната власт, с които се закриват спецструктурите.
https://lex.bg/
Като цяло сдружението на служителите е против ликвидирането на специализираните съдилища и прокуратури. Призовава това да не се прави, а да се промени тяхната компетентност, която е била разширявана през годините. Освен това то настоява проектът за промени в ЗСВ да не се внася в парламента, а да се проведе по-широка обществена дискусия като се обсъдят и други промени, свързани със съдебната реформа.
Според САОСВ с ликвидирането на спецправосъдието правораздавателната и правоприлагаща дейност няма да се подобри, напротив – проблемите ще се задълбочат.
Подобен показателен пример за сбъркан подход е провалът на Съдийската колегия на ВСС да избере модел за реформа на съдебната карта, който да получи широка подкрепа от всички засегнати страни. Не бяха дадени достатъчно ясни аргументи и мотиви за избора на модела, за направените проучвания и анализи, за събраните данни. Проблемът не е толкова в това кой точно съд да се „закрие“, да се промени ли подсъдността и т.н., а в начина, по който беше проведен дебатът за тази реформа след анонсиране на избора на т.нар. модел 4. Реформа на съдебната карта обаче е наложителна в контекста на цялостната съдебна реформа и тя не може да бъде сведена само до закриване на определени съдилища“, се казва в становището на САОСВ.
Според сдружението, за да бъде осъществена съдебна реформа, е необходима цялостна концепция, която да обхване всички възможни аспекти, защото „отделни поправки „на парче“ вероятно биха дали някакъв временен резултат, но не и до траен такъв“.
По повод предложението измененията в ЗСВ да влязат в сила два месеца след обнародването им, то от организацията посочват, че този срок е много кратък. „Ако се достигне до такова заличаване на специализираното правосъдие, двумесечният срок е крайно недостатъчен по отношение организация по окомплектоване и изпращане на делата, предаване на веществени доказателства и уреждане на служебния статус на магистратите и служителите в тези звена на съдебната система“, пишат от САОСВ.
При все това, ако измененията се приемат, сдружението отправя няколко предложения.
Първото е свързано с бъдещето на служителите в спецструктурите: „За съдебните служители в АСНС, СНС, АСП, СП и следствения отдел следва да бъдат разкрити еквивалентни щатни длъжности в органи на съдебната власт в същия съдебен район, след което да бъде реализирана процедурата по чл. 343 от ЗСВ“.
Въпросната разпоредба гласи: „(1) Съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите по чл. 340, ал. 1, се назначава след провеждане на конкурс.
(2) При назначаване на съдебен служител на друга длъжност във Висшия съдебен съвет, Инспектората на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието или същия орган на съдебната власт, както и при преместването му, конкурс не се провежда“.
В проекта за промени в ЗСВ се предлага служителите да бъдат преназначени по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, който регламентира запазване на правоотношението на работника при смяна на работодателя.
Наред с това сдружението предлага висящите дела в двете спецсъдилища да се „прехвърлят“ в съда, в който съдията-докладчик е преназначен, а останалите членове на състава да се командироват само за разглеждане на конкретното производство.
Третата идея на САОСВ е магистратите да преминат на избрана от тях равна по степен длъжност.
Всъщност точно това е залегнало в проекта – спецсъдиите и спецпрокуратурата ще бъдат преназначени по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. В 14-дневен срок от обнародване на промените, съдиите и прокурорите ще трябва да подадат заявление до съответната колегия на Висшия съдебен съвет, в което да посочат в кой окръжен или апелативен съд или в коя прокуратура искат да работят, или да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди да станат част от спецструктурите. Следователите се преназначават в следствените отдели на окръжните прокуратури, които посочат в заявлението си. Съответната колегия ще трябва да се произнесе в 30-дневен срок. А новото назначаване на магистратите ще стане факт от влизането в сила на закона.
А чл. 194, ал. 1 от ЗСВ гласи: „В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на броя на заетите длъжности в тях съответната колегия на Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите“.
Против закриването на специализираните съдилища и прокуратури, очаквано се обяви и Асоциацията на прокурорите (виж тук).
В своето становище асоциацията обръща внимание и на бързината, с която управляващите искат да приемат измененията и питат кое налага бързото закриване на спецструктурите. Според съсловната организация твърденията в мотивите към проекта за липса на резултати не са аргументирани.
„Без да се подценява публичното възприятие („преобладаващо негативно като се възприемат не като независими органи“), то не може да замести обосноваването на обществената нужда от решение както в посока на съществуване (разширяване на компетентност), така и на закриване (стесняване на компетентност). В мотивите към проектозакона  избирателно са посочени данни, от които се правят тенденциозни изводи за липса на резултатност от работата на специализираните структури“, пишат от асоциацията.
Прокурорите обаче подкрепят предложението за премахване на кариерните и финансови бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет, инспекторите в ИВСС и председателите и зам.-председатели на съдилища.
„Считаме, че времето, през което магистрати заемат посочените длъжности във ВСС, и Инспектората към ВСС (в това число и длъжността Главен инспектор), следва да се зачита за стаж в съдебната система по смисъла на ЗСВ“, се казва в становището им.

Сподели