УС на САОСВ продължава срещите с ръководният състав на администрацията в различните ОСВ, както и дейностите по усъвършенстване работата на администрацията.

В периода 19 – 21 април 2024г., в Учебен център към Върховен касационен съд, с.Лозенец се проведе първата  по рода си работна среща на съдебните администратори на апелативните и  окръжни съдилища в страната.  Тази среща  бе насочена както към усъвършенстване процеса на самооценка на системите за вътрешен контрол в ОСВ, така и към анализиране и решаване на множество проблеми, свързани с работата на администрацията.
                 На срещата  присъства Валентин Ангелов- Директор Дирекция “Вътрешен одит” към ВСС.

Преди да започне срещата, г-н Николов  запозна аудиторията с писмо от  г-жа Галина Захарова – председател на Върховен касационен  съд, с което тя очертава безспорната роля на  съдебната администрация по отношение на подпомагане на дейността на съдилищата.

В писмото, съдия Захарова изразява своята подкрепа към усилията на САОСВ, насочени към прецизирането на  законовият статут, повишаването на квалификацията и защитата на професионалните, социалните и материални интереси на служителите.

В заключение, съдия Захарова пожелава ползотворен дебат  по време на срещата на съдебните администратори от апелативните  и окръжни съдилища в България, детайлно обсъждане на   разработената Обща рамка  с единни  правила за дейността на съдебната администрация, очертаване ясно на неотложните проблеми, които трябва да бъдат разрешени, както и намиране на подходите за осъществяване на набелязаните цели по пътя към подобряване статута на съдебните служители. 
                Форматът премина при огромен интерес и изключително активно участие и дискусия от страна  на съдебните администратори.  
                 Александър Николов – председател на Управителен съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, заяви, че съдебните служители са основният актив и следва да се управляват по начин, по който техният потенциал да се използва  максимално рационално, компетентно и качествено.

Г-н Николов   представи подробно съдържанието на  Общата рамка с единни правила, касаещи дейността на съдебната администрация, разработени по Проект „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС.
               Заяви, че съществуването на многообразни и разнопосочни правила в отделните органи на съдебната власт е довело до наличие на неясноти и противоречия и допускане на грешки, което в значителна степен са затруднили работата на администрацията.

Допълни, че уеднаквяване функционирането дейността на администрацията, съчетано с въвеждане на доказано най-добрите, работещи практики е възможност за  усъвършенстване на Правилата като част от СФУК, както и в съответствие с елементите на ЗФУКПС в ОСВ.
               Г-н Валентин Ангелов разясни, че от самото начало на разработване на тези Унифицирани правила е изразявано компетентно мнение. Според него това е законовата рамка като контролен модел. Изрази становище, че по същество това са процедури и правила, които изграждат една система за финансов контрол и  унифицираните единни правила обхващат изпълняваните от администрацията процеси и дейности и ще са изключително полезни.

Според него тази рамка е по-разбираема и по-приемлива.
                Г-н Ангелов обобщи, че съдържанието на Общата рамка отговоря на изискванията за изграждане на системите за вътрешен контрол съгласно ЗФУКПС и на задължителните указания на министъра на финансите на основание чл.7 ал.2 от същия закон.

На работната среща се дискутираха и основни проблеми в управлението на администрацията. Форматът премина в изключително конструктивен разговор, като се засегнаха  трудностите в работата на администрацията.

Съдебните администратори, като ръководители на администрацията изложиха проблемните области и споделиха полезни идеи за подобряване статута и облекчаване работата на съдебните служители. Присъстващите изразиха увереност, че този формат е   изключително полезен и проведен навреме, тъй като все по-осезаемо се усеща дефицитът на качествени служители при провеждането на конкурси.        

Предложенията на този формат, свързани с работата на съдебните служители бяха изложени от съдебните администратори. УС на САОСВ, счита, че този вид практика е полезна не само за ръководният състав, но има и силна мотивираща сила и за двете страни –  ръководен състав –  администрация, защото качеството на умението на ръководния състав да мотивира своите служители, зависи от качеството на въпросите, които се задават. На този формат бяха зададени въпроси, свързани с натовареността, проблемни точки, свързани с атестирането и как би могъл да се подобри и облекчи процесът на атестиране, бяха представени и обсъдени предложения и за законодателни промени на съдебната администрация, както и  такива, свързани с промяна на ПАС и Класификатор.

УС на САОСВ счита, че осигуряването на възможност за обсъждане проблемите на администрацията, осигуряването на условия и мерки за усъвършенстване на професионалното развитие и допълнителната квалификация, подобряване условията на труд и заплащане, както и въвеждането на иновативни подходи за постигане на удовлетвореност на служителите в системата, е фундаментът, който може да доведе до качествени промени в дейността на съдебната система в страната.

В този контекст, УС стриктно следва целите, заложени в Стратегията за развитие на Сдружението, които се базират изцяло на предложения за законодателни промени, предложения за промяна на нормативни актове, касаещи дейността на администрацията и не на последно място повишаване на общественото доверие.

Присъстващите се обединиха и около тезата, че  този формат, проведен по този начин е предпоставка за създаване на още по-добро разбиране, защото по този начин се обхващат повече обсъждания и се обръща по-голямо внимание на проблеми на администрацията, тъй като изградените отношения създават доверие и усещане за разбиране и колегиалност.
             Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт изказва своята  благодарност на съдия Захарова – председател на ВКС,  административните ръководители на апелативните и  окръжни съдилища, на г-н Валентин Ангелов, както и на всички участници, като изразява увереност, че и занапред ще се полагат усилия за подобряване работата на администрацията в различните органи на съдебната власт.Най-важният гарант за успешната реализация на целите на  Сдружението е обединението на администрациите от всички органи на съдебната власт.
               Успехът в ръководеното на администрацията не е лесен процес, но е предизвикателство.

УС на САОСВ продължава дейности по  развитие на вътрешната стабилност, за да постигне максимален  успех в процеса на мотивация на администрацията.

Сподели