Дата на публикуване: 7.03.2019 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 13  април 2019г., събота, от 10.00 часа, в зала „Тържествена“ на Съдебната палата ще проведе Общо събрание на членове на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт при следния дневен ред:

1.    Разглеждане и приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2018 г., както и изслушване на доклад относно взетите решения от Управителния съвет;
2.    Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.
3.    Промени в устава на Сдружението;
4.    Одобряване на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.;
5.    Промяна на числеността на Управителния съвет и кадрови промени;
6.    Структурни промени – закриване и създаване на нови помощни органи;
7.    Представяне на актуализиран Стратегически и Оперативен план на Сдружението;
8.    Обсъждане и приемане на бюджета на Сдружението за 2019 г.;
9.    Други.
Поканват се всички членове да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Сдружението обединява служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към ВСС, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт за издигане на техния авторитет и за утвърждаване престижа на съдебната система като цяло.

Сподели