Продължават регулярните срещи с членовете на Сдружението от прокуратурата от Апелативен район Пловдив.

В периода 03 –  05 ноември 2023г., в УЦ на ВАС, с.Лозенец, се проведе поредната работна среща с членове на прокуратурата от най-многобройната секция на САОСВ от Апелативен район Пловдив, с председател Румяна Христова.

Членовете на Управителен съвет  Жанета Трифонова и Еленко Еленков, запознаха присъстващите с международната дейност на Сдружението, която се движи изцяло от адв.Христо Митков – също член на Управителен съвет, който е в преки контакти  с  EUR /европейската организация, в която Сдружението членува/.

Еленко Еленков представи концепцията от доклада на г-н Митков, според която  основната работа на EUR към момента е фокусирана върху фигурата на съдебния помощник. Спомена също, че според същия  този доклад  са обсъждани възможности за квалификация, помощни инструменти, обмен на опит и др., повечето с юридическа насоченост. По темата за обученията са обсъдени възможности за участие на съдебните служители, наред със съдебните помощници, като се предвиждат дейности в тази насока от страна  на Европейската мрежа за съдебно сътрудничество, доколкото има интерес, а и е практически полезно.

На този формат се проведе и годишното отчетно събрание на секцията към Апелативна прокуратура Пловдив.

Румяна Христова – председател на организационната секция откри събранието.

 Събранието бе проведено съобразно правилата за кворум за провеждане и бе легитимно при обявения дневен ред.

Отчетени бяха резултатите, както и бе представен подробен финансов отчет. Финансовият отчет  бе представен от г-жа Йонка Попова –  касиер на секцията.

Докладът бе приет единодушно от присъстващите.

Г-жа Христова обърна специално внимание на активността на членовете по отношение на важни организационни въпроси касаещи дейността на Сдружението.

Особено трогателно бе изказването й от нейно име и от името на членовете на поверената й секция към усилията на членовете на Управителен съвет за повишаване авторитета към дейността на Сдружението като цяло.

В тази връзка, с гордост отбеляза участието на председателя на Сдружението – Александър Николов, като жури и съдия в правен дебат сред ученици по Образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Г-жа Дафинка Славчева – член на  секцията и съдебен администратор на Апелативна прокуратура Пловдив, сподели за трудностите в началото и за това как заедно с колегите си са преминали тези трудности.

Изказа  своите благодарности специално към Жанета Трифонова и Еленко Еленков,  за усилия и за отношението им към членовете на Сдружението. Защото всеки сам гради живота си, според мислите и действията си. Тези срещи, според г-жа Славчева, са основен елемент в изграждането на доверие и екипност. Пожела най – вече здраве и светли дни по пътя на усъвършенстване.

Жанета Трифонова благодари за възможността да има представителство от УС на САОСВ, като напомни на присъстващите правилата за провеждане на различните формати по линия на Сдружението, както и призова към активност и инициативност по време на заявяване на графиците за следващата календарна година.

И както всяка  среща, наред със сериозните въпроси, които бяха обсъдени, събитието приключи  с  тематична кънтри вечер.

Това е  част от  мотивационната политика на Сдружението. Защото човек трябва да изучава себе си, за да познава силите си  в различни ситуации, за да знае кое е за него и кое не е. Който иска да работи и да има резултати, трябва да е  спокоен и  зареден с емоция. И следвайки максимата „Да  обичаш и да те обичат и да имаш благородна воля“, която е и  смисълът на живота, членовете на УС продължават работата в тази посока.

Сподели