Приключи изпълнението на Дейност 2 Преглед и анализ на действащите вътрешни правила и процедури за работа на администрациите в съдилищата по проект № BG05SFOP001-3.003-0118 „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ, по който Сдружението на администрацията на органите в съдебната власт е Бенефициент. Партньори по Проекта са Административен съд София град, Административен съд Смоля, Административен съд Видин и Районен съд Сливница.
В рамките на дейността бе извършен преглед и анализ на вътрешните актове в отделните съдебни администрации, независимо от тяхното наименование (правилници, правила, процедури, инструкции, заповеди и др.), в които са обективирани начините за работа на администрацията в различните аспекти от дейността, като управление на човешките ресурси, управление на администрацията в условия на епидемична обстановка, в т.ч. и разпределение на задълженията при дистанционна работа, административно обслужване на граждани и бизнес, работа на органите на съдебна власт в условията на електронно правосъдие чрез използване на ЕПЕП и ЕИСС, политики за поверителност и антикорупционни процедури и правила, финансово управление и контрол, управление и опазване на активите комуникация с обществеността и представители на медиите, вкл. по дела с висок обществен интерес.
Анализът на правилата и процедурите е извършен с оглед възможността за унифицирането и е насочен към идентифициране на законосъобразност на въведените правила и процедури, ефективност и ефикасност на въведените правила и процедури, липси и празноти, добри практики и др. В заключение са дадени насоки за разработване на унифицирани правила за работа на администрацията в съдилищата с оглед областите за подобрение.
Резултатите от анализа можете да откриете в Доклад Дейност 2

Сподели