Управителният съвет на Сдружението разработи доклад относно подобряване работата на администрацията на органите на съдебната власт, чрез унифициране на правила и процедури за работа.

УС на САОСВ разработи доклад  и препоръки относно подобряване функционирането на органите на съдебната власт, чрез унификация на правилата и процедурите за работа на администрацията в ОСВ. Докладът съдържа проблемите, идентифицирани до момента, въз основа на писма, въпросници, срещи, предложения от различни членове, научни трудове, нормативни документи, както и на база собствен опит.
Докладът е представен на Гражданския съвет на ВСС и е приет с пълно мнозинство. Актът на ГС, ведно с доклада е изпратен на двете комисии „Съдебна администрация“ към съдийската и прокурорската колегия на ВСС.
В тази връзка бе поканен и Председателя на УС на САОСВ г-н Александър Николов на 04.11.2019 г. на среща с членове на двете комисии “Съдебна администрация” към съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
В линка може да се запознаете с пълния текст на доклада, както и с АКТ № 116/05.07.2019 г. приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС и писмо от Висш съдебен съвет за покана за среща
Доклад за Подобряване функционирането на органите на съдебната власт

Сподели