Предложения за промени в Правилника на администрацията в съдилищата бяха инициирани от Ал.Николов-председател на УС на САОСВ. „В публикувания на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Проект на Правилник на администрацията на съдилищата не са обхванати в пълнота възможностите за допълване на регламентацията в задълженията на администрацията в съдилищата, с оглед различните функции на служителите в различните съдилища и разликите в документооборота по различните видове дела“, посочва Николов..
Към становището

Сподели