Становище относно изразено категорично несъгласие с начина, по който са погазени правата и законните интереси на съдебните служители с проекта на Закона за държавния бюджет на РД за 2019г. е депозирано от Ал.Николов – Председател на УС на САОСВ. В същото се сочи, че е недопустимо като част от Бюджетна процедура 2019г. да се изменя ЗСВ, без да са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност, залегнали в чл.26 от Закона за нормативните актове.
Към становището

Сподели