Доклад за  Подобряване функционирането на органите на съдебната власт (ОСВ) чрез унификация на правилата и процедурите за работа на администрацията в ОСВ бе изготвен от Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.  Ведно с него е и АКТ № 116/05.07.2019 г. приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС и писмо от Висш съдебен съвет за покана за среща.

Сподели