Преизбраха с пълно мнозинство Александър Николов за председател на Сдружение на администрация в органите на съдебна власт

На 19.03.2022 г. в хотел „Маринела“ в гр. София се проведе годишното отчетно-изборно събрание на членовете на САОСВ. Присъстваха шестдесет делегати от регионалните секции на Сдружението от цялата страна. 

На събранието беше изслушан и приет финансовия отчет на САОСВ за 2021 г. и одобрен този за 2022 г., бяха приети отчетните доклади за дейността на Управителния и Контролния съвет, представени от Председателя на УС – Александър Николов и г-жа Соня Миткова – член на Контролния съвет. 
Бяха приети промени в устава на Сдружението, част от които касаеха броя на членовете на Управителния и Контролния съвет, които бяха увеличени съответно на 7 и 5. Промяната беше направена с цел по-голямо представителство и възможност за участие в централните органи на Сдружението на повече представители на служителите от всички органи на съдебната власт.
Беше взето решение за освобождаване на членовете на управителния и контролния съвет, които бяха изпратени с благодарност и аплодисменти.
Беше направен избор за нов състав на органите на Сдружението според направените предложения от Общите събрания на членовете на Организационните секции на САОСВ в страната.
За членове на Управителния съвет единодушно бяха избрани Александър Николов, Христо Митков, Еленко Еленков, Жанета Трифонова,  Даниела Петровa, Силвия Евстатиева и Ивайло Таков. 
Избраните членове на Контролния съвет са Соня Миткова, Мирослава Райковска, Маргарита Пазвантова, Красимира Петрова и Димитър Зотев, като за председател на КС беше избрана г-жа Соня Миткова.
Единодушно беше взето и решението за избор на председател на УС на САОСВ, а именно Александър Николов, предложен от 26 от секциите в страната. С оглед гласуваното доверие и подкрепа, той прие да продължи да представлява САОСВ и да работи за общата кауза за защита на правата и интересите на служителите в администрацията в органите на съдебната власт.
За заместник председател на УС беше избрана Жанета Трифонова – съдебен администратор на Административен съд Ямбол.
Беше проведена дискусия по текущи проблеми в работата на някои от регионалните секции, както и различни идеи за оптимизация и развитие на дейността на Сдружението.

Сподели