Становище относно  необходимостта от промяна показателите и метода на атестиране, както и актуализирането на Методиката за атестиране, приета от ВСС

Становище относно актуализиране Методиката за атестиране е депозирано до Председателя на КСА към СК на ВСС, както и до Председателя на КСА към ПК на ВСС. В същото се сочи, че действащата към момента Методика за атестиране, актуализирана и приета с решение на КСА на ВСС по протокол №11/14.03.2012г. не дава точна и обективна оценка при атестирането на съдебните служители.

Сподели